Parkeringsgebyr

Satsene for gebyrene er fastsatt av Vegdirektoratet.
Ved overtredelse av bestemmelsene i og i medhold av Vegtrafikkloven er parkeringsgebyret kr 900.

Kontrollsanksjon 

Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsparkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 600.

Ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest, er satsen kr 300.

Betalingsfrister

Betalingsfristen for parkeringsgebyrer 3 uker og løper uavhengig av om det er innsendt klage. Er parkeringsgebyr ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, forhøyes gebyret automatisk med 50%. Dette gjelder selv om gebyret er påklaget. 

Betalingsfrist for ilagt kontrollsanksjon skal være minst tre uker etter ileggelse av denne. Dersom kontrollsanksjonen ikke betales innen fristen, kan den inndrives som et alminnelig pengekrav. Det kan ikke tas særskilte gebyr for inndriving av kontrollsanksjon, utover det som eventuelt måtte følge av annen lovgivning.

Klage

Dersom du mener at du feilaktig har blitt ilagt parkeringsgebyr/kontrollsanksjon (parkeringsbot) kan du klage på dette via vårt elektroniske klageskjema.

Klagen kan også sendes Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker og må inneholde navn, adresse, registreringsnummer, saksnummer og begrunnelse.

Før du velger å klage, les prinsippavgjørelser under.

NorPark har eksempler på avgjørelser av parkeringsklager. 
Parkeringsklagenemda har samlet prinsippavgjørelser som gir avslag fra klagenemda automatisk.
Forbrukerrådet har samlet når det nytter og ikke nytter å klage på ileggelser på sine hjemmesider. 

Frister

Fristen for å klage er tre uker etter ileggelse av gebyr/kontrollsanksjon eller fjerning av motorvogn. Fristen beregnes i samsvar med forvaltningsloven § 29 og § 30. Gis det medhold på klagen etter at betaling har funnet sted, vil pengene bli tilbakebetalt.

Saksbehandling

Virksomheten skal forberede saken i samsvar med forvaltningsloven § 33. Alle klager skal realitetsbehandles. Virksomhetens avgjørelse skal begrunnes samtidig med at avgjørelsen fattes. Begrunnelsen skal inneholde det rettslige og faktiske grunnlaget for sanksjonen og for øvrig utformes i samsvar med forvaltningsloven § 25 så langt denne passer.

Dersom virksomheten ikke gir klager fullt medhold skal det i avgjørelsen opplyses om adgangen til å klage saken inn for tingretten/Parkeringsklagenemdaog fristene for dette.

Virksomheten kan ikke kreve betaling for klagebehandling.

Lovverk

Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften