Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon

Satsene for gebyrene er fastsatt av Vegdirektoratet.

Parkeringsgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i medhold av Vegtrafikkloven er parkeringsgebyret kr 900.

Kontrollsanksjon 

Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsparkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 600.

Ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest, er satsen kr 300.

Betalingsfrister

Betalingsfristen for parkeringsgebyrer er 3 uker og løper uavhengig av om det er innsendt klage. Er parkeringsgebyr ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, forhøyes gebyret automatisk med 50%. Dette gjelder selv om gebyret er påklaget. 

Betalingsfrist for ilagt kontrollsanksjon skal være minst tre uker etter ileggelse av denne. Dersom kontrollsanksjonen ikke betales innen fristen, kan den inndrives som et alminnelig pengekrav. Det kan ikke tas særskilte gebyr for inndriving av kontrollsanksjon, utover det som eventuelt måtte følge av annen lovgivning.

Klage

Dersom du mener at du feilaktig har blitt ilagt parkeringsbot, kan du klage via dette klageskjemaet. Du finner saksnummeret neders på blanketten.

Frister

Fristen for å klage er tre uker etter ileggelse av gebyr / kontrollsanksjon eller fjerning av motorvogn. Fristen beregnes i samsvar med forvaltningsloven § 29 og § 30. Gis det medhold på klagen etter at betaling har funnet sted, vil pengene bli tilbakebetalt.

Saksbehandling

Virksomheten skal forberede saken i samsvar med forvaltningsloven § 33. Alle klager skal realitetsbehandles. Virksomhetens avgjørelse skal begrunnes samtidig med at avgjørelsen fattes.

Begrunnelsen skal inneholde det rettslige og faktiske grunnlaget for sanksjonen og for øvrig utformes i samsvar med forvaltningsloven § 25 så langt denne passer.

Dersom virksomheten ikke gir klager fullt medhold, skal det i avgjørelsen opplyses om adgangen til å klage saken inn for tingretten/Parkeringsklagenemda og fristene for dette.

Virksomheten kan ikke kreve betaling for klagebehandling.

Lovverk

Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)