Slik jobber vi med trafikksikkerhet

Opplever du områder langs de kommunale veiene som trafikkfarlige? Har du forslag som går på å forbedre trafikksikkerheten? Send oss en melding!

Innspill til trafikksikkerhetsarbeid

Du kan melde fra til oss hvis du opplever områder langs de kommunale veiene som trafikkfarlige. Send innspill til , merk henvendelsen med "trafikksikkerhet".

Vil du melde fra om feil/mangler, bruk gjerne feilmeldingstjenesten vår.

Fartsreduserende tiltak

Hvis farten er for høy i et område er det flere løsninger som kan vurderes som fartshumper og innsnevringer. Når vi mistenker at det er for høy fart i et område, utfører vi en fartsmåling over en periode. Vi utfører fartsreduserende tiltak på bakgrunn av resultatet og retningslinjer til Statens vegvesen.

Trafikksikkerhetsplan 

Tidligere Asker kommune utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for 2015-18. Planen videreføres til ny plan for den nye kommunen vedtas. Prioriteringslista opprettholdes.

Planen systematiserer ønsker, behov og tiltak som kan redusere ulykkesrisikoen i kommunen. Trafikksikkerhetsarbeidet konsentrerer seg om to hovedområder:

  • å hindre at ulykker skjer.
  • å redusere konsekvensene per ulykke

Ulovlig kjøring på gang- og sykkelvei

Moped- og bilkjøring på kommunenes gang- og sykkelveier er ulovlig. Dette er svært risikofylt atferd, særlig for myke trafikanter, og skal ikke forekomme.