Trafikksikkerhet

Opplever du områder langs de kommunale veiene som trafikkfarlige? Har du forslag som går på å forbedre trafikksikkerheten? Send oss en melding!

Innspill til trafikksikkerhetsarbeid

Du kan melde fra til oss hvis du opplever områder langs de kommunale veiene som trafikkfarlige. Send innspill til , merk henvendelsen med "trafikksikkerhet".

Vil du melde fra om feil/mangler, bruk gjerne feilmeldingstjenesten vår.

Fartsreduserende tiltak

Hvis farten er for høy i et område er det flere løsninger som kan vurderes som fartshumper og innsnevringer. Når vi mistenker at det er for høy fart i et område, utfører vi en fartsmåling over en periode. Vi utfører fartsreduserende tiltak på bakgrunn av resultatet og retningslinjer til Statens vegvesen.

Hekker, busker og frisikt

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. Husk derfor å klippe hekker og busker mot vei, så det ikke hindrer frisikt og blir til fare for trafikksikkerheten.

Slik klipper du

Se Statens vegvesen sin side for hvordan du skal klippe for å beholde frisikt.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring i sommermånedene, og ikke minst i tiden rundt skolestart hvor mange uerfarne barn skal på skolevei for første gang.

Ditt ansvar

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et veikryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss i følge § 31 i Vegloven.og § 43 i Vegloven.

Det er regler for blant annet hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, beplantning langs veien og for anlegging av forstøtningsmur. Les mer om å bygge langs offentlig vei.

Kommunens hekker og busker

Ser du steder vi i kommunen ikke har klippet, kan du melde fra om hvor dette er i fra feilmeldingssiden vår.

Trafikkskilt

Kommunen ønsker å bruke så få skilt som mulig fordi kjørende trenger tid for å oppfatte skiltenes betydning. Det er ikke lovlig å blande offentlige og private skilt.  Det er for eksempel ikke tillatt med "barn leker"-skilt langs kommunale veier.

Ansvar

  • Langs kommunale veier er det som er veimyndighet, men det er Statens vegvesen som har ansvar for skiltvedtak.
  • Langs fylkes- og riksveier er det Statens vegvesen som er veimyndighet og har ansvar for vedtak og skilting.

Private veier

Hvis du ønsker offentlig skilt i privat vei, kan du ta direkte kontakt med Statens vegvesen, Region Øst, telefon 815 22 000.

Trafikksikkerhetsplan 

Tidligere Asker kommune utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for 2015-18. Planen videreføres til ny plan for den nye kommunen vedtas. Prioriteringslista opprettholdes.

Planen systematiserer ønsker, behov og tiltak som kan redusere ulykkesrisikoen i kommunen. Trafikksikkerhetsarbeidet konsentrerer seg om to hovedområder:

  • å hindre at ulykker skjer.
  • å redusere konsekvensene per ulykke

Ulovlig kjøring på gang- og sykkelvei

Moped- og bilkjøring på kommunenes gang- og sykkelveier er ulovlig. Dette er svært risikofylt atferd, særlig for myke trafikanter, og skal ikke forekomme.