Trafikksikkerhetsplan

Asker kommune har utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for 2015-18. Planen systematiserer ønsker, behov og tiltak som kan redusere ulykkesrisikoen i kommunen. Trafikksikkerhetsarbeidet konsentrerer seg om to hovedområder:

  • å hindre at ulykker skjer.
  • å redusere konsekvensene per ulykke

Trafikkskilt

Kommunen ønsker å bruke så få skilt som mulig fordi kjørende trenger tid for å oppfatte skiltenes betydning. Det er ikke lovlig å blande offentlige og private skilt.  Det er for eksempel ikke tillatt med "barn leker"-skilt langs kommunale veier.

Ansvar

Private veier

Hvis du ønsker offentlig skilt i privat vei, kan du ta direkte kontakt med Statens vegvesen, Region Øst, telefon 815 22 000.

Hekker, busker og frisikt

Husk å klippe hekker og busker mot vei, så det ikke hindrer frisikt og blir fare for trafikksikkerheten.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss?

Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss i følge § 31 i Vegloven.

Les mer om å bygge langs offentlig vei.

Ulovlig kjøring på gang- og sykkelvei

Moped- og bilkjøring på kommunenes gang- og sykkelveier. er ulovlig. Dette er svært risikofylt atferd, særlig for myke trafikanter, og skal ikke forekomme.