Illustrasjon områdeplan
Illustrasjon områdeplan
Illustrasjon områdeplan
Illustrasjon områdeplan

Høn nærsenter er under planlegging. Området omfatter et offentlig torg omkranset av ny 4-parallell sentrumsskole (barneskole) med flerbrukshall, 8-avdelings barnehage, boliger og handel/service.

Kort om prosjektet 

Områdereguleringsplanen for Høn-Landås legger opp til utvikling av skole, barnehage, flerbrukshall, torg, idrettsflater, boliger og næring på kommunens eiendommer sentralt på Høn-Landås. Samlet omtales funksjonene som er planlagt på kommunens eiendommer som «Høn nærsenter».

Torget med alle omkringliggende funksjoner vil bli en sentral møteplass og et nærsenter for Høn-Landås. Skolen og barnehagen er planlagt ferdigstilt i 2030. Det er mange funksjoner, interesser og ambisjoner som skal hensyntas i arbeidet, derfor er planleggingen av prosjektet igangsatt nå.

Visjon og strategiske mål 

I forbindelse med oppstart av prosjektet ble det gjennomført to workshoper høsten 2023. De inviterte bestod av naboer, velforeninger, utbyggere, idrettslag, kulturråd, frivillige, interesseorganisasjoner, FAU, politikere og interne etater i kommunen.

Det var rundt 30 deltakere på hver av de to workshopene. Formålet var å få tidlig involvering av sentrale interessenter i prosjektet. Innspillene ble tatt med inn i utforming av strategien.

Deltakernes innspill gjennom to workshoper er bearbeidet og sammenstilt, dette er sett i sammenheng med rammer fra områderegulering, temaplaner og kommuneplan som har resultert i en strategi med visjon og strategiske mål for området.

Visjonen er ment å sette en overordnet retning, mens de strategiske målene skal underbygge og utdype visjonen:

«Grønne, frodige, omgjengelige Høn – der naturen settes i sentrum til miljøets og menneskenes fordel»

Forbildeprosjekt

Det er gjennom reguleringsbestemmelser, utbyggingsavtale og overordnede planer lagt til rette for en klima-, natur- og miljøriktig utvikling av de kommunale tomtene på Høn-Landås. Blant annet er det i utbyggingsavtalen stilt krav til et forbildeprosjekt innenfor delområde Høn i områdereguleringsplanen.

Prosjektet legger til rette for et Futurebuilt-prosjekt på hele eller deler av Høn nærsenter, og vil legge dette frem for politisk behandling senere i prosessen.

Studieområde for parallellprosjektet,
Studieområde for parallellprosjektet.

Parallelloppdrag

For å legge til rette for helhetlig planlegging av Høn nærsenter vil det gjennomføres et parallelloppdrag for kommunens tomter. Dette innebærer at 3 arkitektteam får i oppdrag å tegne ut sine forslag til hvordan området kan utformes.

Forslagene må forholdes seg til de føringene som foreligger, herunder strategien for området, reguleringsbestemmelser, tomteforhold og lignende.

Formålet med parallelloppdraget er å få idetilfang og ulike perspektiver på hvordan området kan utformes. De ulike ideene vil legge til rette for videre detaljreguleringsprosess og medvirkning. Det er lagt opp til at parallelloppdraget ferdigstilles før sommeren 2024.

Foreløpig fremdriftsplan

 1. Fullført:

  1995

  Høn-Landås inn i Kommuneplanen.

 2. Fullført:

  2018

  Områdeplanen vedtatt.

 3. Fullført:

  2023

  Planlegging og strategiarbeid.

 4. Ikke fullført:

  2024

  Parallelloppdrag.

 5. Ikke fullført:

  2024-2026

  Detaljregulering.

 6. Ikke fullført:

  2027-2029/2030

  Prosjektering og bygging.

Christian Riege Stoer

Prosjektleder