Medvirkning og samarbeid i Morellveien barnehage

Samarbeidsutvalg

Som foreldre kan du påvirke ditt barns hverdag i barnehagen gjennom å delta i samarbeidsutvalget. Barnehageloven krever at enhver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg. Det er ett samarbeidsutvalg i hver barnehage. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet for barnehagen forelegges samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal blant annet vedta årsplan og virksomhetsplan for barnehagen, og det skal fremlegges budsjettet for barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av tre representanter fra foreldrene, to representanter fra personalet og styrer er sekretær i rådet.


Foreldreråd og FAU

Alle foreldre i barnehagen er medlem i foreldrerådet.
FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg. Foreldrerådet og FAU skal sikre samarbeidet med barnas hjem og er etablert i alle barnehager. Videre skal det fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
FAU arrangerer blant annet juletrefest og sommerfest, men er først og fremst tillitsvalgte for foreldrene og barna.

Kontaktinfo til medlemmer i SU og FAU fås ved henvendelse til virksomhetsleder