Slik søker, bytter eller endrer du barnehageplass

Her finner du informasjon om hvordan du søker eller bytter barnehageplass, og om hvordan du kan endre søknaden din. Når du skal søke, anbefaler vi å bruke Google som nettleser.

Barn i barnehage

Søk om barnehageplass

Om barnehageopptak

Søknaden gjelder kun det året du har søkt. Det vil si at hvis du søker i 2023, gjelder søknaden kun for dette året. Har du ikke fått et tilbud innen 15. desember, må du søke igjen fra januar 2024. 

Hovedopptak - frist 1. mars

Hovedopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige i august når det eldste årskullet slutter i barnehagen og begynner på skolen.

Alle søknader og dokumentasjon som vi har mottatt innen 1.mars er med i hovedopptaket, hvis ønsket startdato er innen 30.november. Er det ønsket startdato senere enn 30. november er søknaden med i suppleringsopptak  til ledige plasser etter den dato som er ønsket startdato.

Saksbehandlingen til hovedopptaket starter 2. mars. Det vil derfor i perioden 2. mars - ca 1. mai ikke være mulig å endre på søknadene som allerede er innsendt.

Flytter du til Asker kommune i løpet av hovedopptaket, må du skrive inn din nye adresse og flyttedato i fritekstfeltet. Vi trenger ikke dokumentasjon på flytting. Vet du ikke din adresse i Asker kommune før etter 2. mars, og trenger å få lagt til denne i din søknad, må du sende e-post til kvalitet.og.utvikling@asker.kommune.no. 

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut i flere puljer. Alle med rett til barnehageplass får svar innen utgangen av april. Du vil få svar via Vigilo til din e-post. Svarfristen er 7 dager fra tilbud er sendt i Vigilo. Svarer du ikke innen fristen, faller tilbudet bort.

Hvordan gjennomføres opptaket

Alle barnehagene i Asker har felles opptaksrutiner -både kommunale- private- og familiebarnehager.

Foresattes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved barnehageopptaket. I tillegg til de lovfestede prioriteringene har alle barnehager egne vedtekter som beskriver barnehagens egne prioriteringer til opptaket. 

Barnehagene i Asker kommune har følgende rutiner:

 • Med utgangspunktet i prioriteringer gitt i lov og lokale vedtekter, gir hver enkelt barnehage først tilbud til søkerne som har barnehagen på førstevalg. 
 • Hvis barnehagen fortsatt har ledige plasser, vil det sendes ut tilbud til søkerne som har barnehagen på andrevalg. Deretter gis det fortløpende tilbud til tredje-, fjerde- og femtevalg. 
 • Dersom du ikke har fått tilbud fra noen av barnehagene du har valgt, vil kommunen gi deg et tilbud. Kommunen vil i slike tilfeller tilstrebe å gi plass så nære hjemmet som mulig. 
Hvem har rett til barnehageplass?
 • Du må søke plass til hovedopptaket innen 1. mars, og ønske oppstart innen 30. november. 
 • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november.
 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november kan få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.
Hvor har barnet ditt rett til plass?

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Du må altså være bosatt i Asker kommune for å ha plass i kommunal barnehage.

Hvis du skal flytte til Asker, men ikke har adresse her ennå, kan du søke, og få tilbud om plass. Barnet må ikke være folkeregistrert i Asker kommune på søknadstidspunktet, men foreldre må sannsynliggjøre at barnet vil være bosatt i Asker kommune ved oppstart av barnehagetilbudet.

De private barnehagene gir primært plass til barn bosatt i Asker kommune, men ved ledig kapasitet kan de ta inn barn fra andre kommuner. Se den enkelte barnehages vedtekter.

Suppleringsopptak

Suppleringsopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige utenom hovedopptaket. Suppleringsopptak gjøres hver gang det blir en ledig plass, hele året.

Når du søker i Vigilo vil det vises om barnehagen har ledig plass eller det er fullt på det tidspunktet du ønsker oppstart.

Vi kan ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av at det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Søknaden gjelder helt til du får plass, eller sletter den. Har du ikke blitt tilbudt plass innen medio desember blir søknaden slettet og du må søke på nytt etter 1. januar. 

Etter valgt måned for oppstart i søkerportalen får du en oversikt over barnehagene. Her ser du om barnehagen er full eller har ledig plass. Det kan likevel være grunner til at det ikke er plass til ditt barn:

 • Barnehagen har ledig plass til barn i en annen aldersgruppe enn ditt barn.
 • Barnehagen har allerede tildelt plass til barn med oppstart senere på året.
Bytte av barnehage

Ønsker du å bytte barnehage krever det ny søknad via søkerportalen her. Det er mulig å søke opptil 5 nye barnehager. 

Systemet krever at du søker minst to barnehager. Har du kun en barnehage du ønsker å bytte til velger dere den barnehagen du ønsker å bytte til som alternativ 1, og den barnehagen du har plass i nå som alternativ 2.

Du kan bytte barnehage før oppsigelsestiden er utløpt, men da må du betale for plassen i begge barnehagene. 

Hvem har prioritet ved opptaket

Når det er flere søkere enn plasser, skal følgende prioriteres ved opptak, jamfør barnehageloven § 18.

 • Barn med funksjonsnedsettelse. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har funksjonsnedsettelse. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sakkyndig vurdering må vedlegges søknaden.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 5-1 og 3–1 og 3-4. Kopi av vedtak må sendes utdanningssektoren.
 • Andre grupper som kan prioriteres skal være presisert i den enkelte barnehages vedtekter, og kan variere fra barnehage til barnehage. Vedtektene kan du finne på barnehagens nettsted, eller ved å kontakte barnehagen

De kommunale barnehagene i Asker kommune har felles vedtekter. Her kan du blant annet lese mer om barnehagenes opptakskriterier. 

Hvordan søke barnehageplass

Før du søker, må du finne ut hvilke barnehager dere vil søke på. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Asker kommune ser du hvor alle barnehagene i kommunen holder til og hva de tilbyr. I søknaden kan du føre opp 5 barnehager i den rekkefølgen du ønsker. 

Finn barnehager i Asker

Ta kontakt med Innbyggertorgene dersom du ikke har anledning til å søke elektronisk.

Når søknaden er mottatt, får du en bekreftelse på e-post eller SMS fra Asker kommune.

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

På siste side i søknaden står det at søknaden er registrert. Vi sender i tillegg en bekreftelse til deg på e-post.

Du kan også logge deg inn på søknadsprogrammet og se at søknaden ligger under  Status på søknad – Aktive saker.

Takke ja, nei eller stå på venteliste

Når du får tilbud om plass, vil dette bli sendt gjennom kommunens oppvekstadministrative system Vigilo. Tilbudsbrev kommer via Digipost eller på Altinn. 

Du kan takke ja til plassen du har fått, og fortsatt stå på venteliste til barnehagene med høyere prioritering. 

Hvor lenge er søknaden min aktiv?

Søknaden gjelder kun det året du har søkt. Det vil si at hvis du søker i 2023, gjelder søknaden kun for dette året. Har du ikke fått et tilbud innen utgangen av desember, må du søke igjen i januar. Søknaden slettes ved årsskiftet.

Ønsker du å endre søknaden din?

Du kan endre på søknaden din fram til saksbehandlingen har startet. Dette vil framgå ved pålogging i Vigilo der du ser søknaden din.

I hovedopptaket vil det være en periode fra 2. mars til ca. 1. mai uten mulighet til å redigere på søknadene. 

Vil du klage på svaret du har fått?

Dersom foreldre ikke har fått første eller andre krav oppfylt kan det kreves en begrunnelse. Det er kun ved avslag på barnehageplass at foreldrene kan sende inn klage, eller dersom de har fått barnehageplass i en annen barnehage enn de hadde på prioriteringslisten.

Det er viktig å være klar over at dersom foreldrene takker nei, har de ikke rett til nytt tilbud. Det er heller ikke grunnlag for å klage når foreldrene har fått tildelt plass og de har mottatt begrunnelse.

Du som har søkt til hovedopptaket 1. mars, kan klage opptil 3 uker etter at du har mottatt avslag på barnehageplass, eller et tilbud om plass i en barnehage som ikke var første- eller andrevalget ditt.

Klagen sender du til Asker kommune via post, e-post eller eDialog. Her kan du lese mer om de ulike alternativene for innsending av henvendelser. 

Avtal en oppstartdato med barnehagen

Barnehagen du har takket ja til kontakter deg på e-post eller SMS.  

Da får du et forslag til en dato når barnet ditt skal begynne i barnehagen, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder. 

Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av august, etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

Ønsker du å bytte eller si opp barnehageplassen?

Barnet ditt beholder plassen frem til skolestart dersom du ikke sier opp plassen tidligere. Du kan når som helst si opp barnehageplassen, eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen. Husk at oppsigelsestiden varierer. 

 • Skal du søke om å endre plass, bytte barnehage, eller si opp må dette gjøres i Vigilo.
Felles besøksdag i alle barnehagene

Ønsker du å besøke noen av barnehagene før du søker? Barnehagene i Asker inviterer hvert år til felle besøksdag. Besøksdagen for 2024 var 7. februar.