Fra 22. november og ut året, er det dessverre ikke mulig å sende søknad om barnehageplass. Grunnen til dette, er at vi legger om til nytt datasystem, som ikke vil bli aktivt før i januar 2020 når vi blir ny kommune.

Foreldre har anledning til å prioritere tre - 3 - barnehager i sin søknad.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Askers barnehager holder åpen dag i forkant av hovedopptaket. Dette skjer vanligvis i begynnelsen av februar.

Husk at du må søke på nytt til neste hovedopptak om man ikke har fått plass i løpet av året, eller hvis du har takket nei til et tilbud.

Bytte barnehage

Dersom du ønsker å bytte barnehage må du sende inn en ny søknad. Kryss av for overflytting øverst på søknadsskjemaet.

Begge barnehagene bør vite hva foreldrene ønsker, ellers kan mulighetene for en smidig overflytting gå tapt. Søknader om overflytting blir behandlet etter samme opptakskriterier som nye søknader.

Ved ønske om overflytting utenom hovedopptak (mars – mai), gjelder oppsigelsestid i henhold til vedtektene i den barnehagen man flytter fra.

Samordnet opptak

Alle barnehagene i Asker samarbeider om opptaket i soner tilsvarende ungdomsskolesonene. Søkerlister er tilgjengelig for den enkelte barnehage til vurdering.

Dekningsgrad

Dekningsprosenten i Asker er 94,7% for barn 1-5 år. Dette gjelder kommunen som helhet, og betyr ikke at alle får plass i den/de barnehagen(e) de aller helst ønsker seg.

Rett til barnehageplass

Barn som søker til hovedopptaket med frist 1.mars og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til et tilbud om plass innen kommunen. Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år(se barnehagelovens §12a). Barnet må ha bosted i Asker for å ha rett til plass her. Retten til plass er oppfylt når det er gitt et tilbud om plass innen kommunen.

Enkelte barnehager mottar mange søknader, og noen vil ikke få sitt ønske om en spesiell barnehage oppfylt. Søknadene kan bli vurdert i forhold til andre barnehager i sonen for om mulig å finne plass så nær opp til foreldrenes ønsker som mulig. Alternativt vurderes søknaden i tilstøtende soner.

Supplerende opptak

Når søknadsfrist for hovedopptaket er over, blir alle søknader registrert fortløpende og behandlet etterhvert som barnehagene får ledig plass. Det sendes ikke ut avslagsbrev utenom hovedopptaket. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager regulerer dette.

Opptakskriterier

Kommunale barnehager har felles opptakskriterier, og hele kommunen er opptakskrets. De private barnehagene har opptakskriterier som er hjemlet i den enkelte barnehagens vedtekter. Disse kan skille seg noe fra kommunale bestemmelser ved at de private barnehagene ofte prioriterer søsken høyere, og at de gir prioritet til andelseiere og beboere fra nærmiljøet.

Ifølge barnehagelovens § 13 skal alle barnehager ved opptak prioritere barn som hører inn under opptakskretsen og som har nedsatt funksjonsevne eller vedtak etter barnevernsloven 

For å sikre en mest mulig riktig behandling av søknadene, er barnehagene avhengig av at opplysningene på søknaden er av ny dato. Dette gjelder særlig i forhold til vedlegg om spesielle forhold.

For å være med i hovedopptaket må barnet være bosatt i kommunen august samme år. Det må være oppgitt tilflyttingsadresse i Asker på søknadsskjema før den kan behandles for opptak. Flyttemelding/bostedsbevis må ettersendes. Søknad for barn som flytter inn etter denne dato vurderes til ledige plasser etter 1.juli.

Opptakskriterier for kommunale barnehager

Opptakskriterier for kommunale barnehager i Asker er hjemlet i barnehagenes vedtekter §11.

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak i henhold til barnevernsloven skal prioriteres i henhold til barnehagelovens §13. Det skal foreligge en sakkyndig vurdering av barnets funksjonsvansker. Følgende forhold skal deretter prioriteres i rekkefølge:
  2. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne hos foresatte eller søsken.
    Dokumentasjon fra sakkyndig må bekrefte at foresatte eller søsken har alvorlig og varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Dokumentasjon må ikke være eldre enn tre måneder når søknad sendes kommunen.
  3. Barn i siste år før skolestart.
  4. Barn der foresatte deltar i introduksjonsprogram for flyktninger ved barnets oppstartsdato.
  5. Barn med plass i kommunal familiebarnehage som fyller 3 år i løpet av kalenderåret.
  6. Barn av enslig forsørger i arbeid eller utdanning som bor alene med barnet.
  7. Barn med rett til barnehageplass som har søsken som går i den ønskede kommunale barnehagen ved barnets oppstartsdato.
  8. Øvrige barn.

Tildeling av plass innenfor hver gruppe skjer etter alder, der det eldste barnet plasseres først.

Barn med rett til barnehageplass som ikke får sitt valg av barnehage oppfylt, har rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen.

Det gjøres oppmerksom på at Asker kommune har anledning til å prioritere inntil 45 plasser for eget personale. Personalplass prioriteres aldri foran fortrinnsrett etter §13 i barnehageloven.

Vedtektene for Askers kommunale barnehager fastslår at de som søker om barnehageplass må være bosatt i Asker ifølge folkeregisteret, eller ha tilflyttingsadresse i Asker før oppstartsdato.

En del av de private barnehagene har ikke slike bestemmelser, men har definert opptakskrets i sine vedtekter. Søknader til private barnehager blir registrert i kommunen, og søkerlister er tilgjengelig for barnehagene det søkes til.

Endre søknaden

Dersom du vil endre på søknaden må du ta kontakt med Servicetorget, eller bruke AskerDialogen.

OBS! I saksbehandlingstiden for hovedopptak 1. mars - 1. mai er det ikke mulig å omprioritere barnehager.

Dersom du sender inn søknad på nytt etter fristen 1. mars, vil denne erstatte tidligere innsendt søknad. Den vil bli lagret som innkommet etter fristen og gjelde løpende opptak.

Svar på søknaden

Tilbud om barnehageplass sendes ut i perioden medio mars til mai. Avslag sendes ut i begynnelsen av mai. Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av august etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

Alle som får tildelt plass kan regne denne som fast fram til 31. juli det året barnet fyller seks år. Familiebarnehager har en aldersgrense fram til hovedopptak det året barnet fyller 3 år.

Klage

Klagefrist ved hovedopptaket er 3 uker etter mottatt avslag eller alternativt tilbud utenom 1. eller 2.valg på søknaden.

Tildeling av barnehageplass faller inn under barnehageloven med forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager.

Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven §13.

Det er utformet eget klageskjema som du får tilsendt etter forespørsel hos Servicetorget. Klagene vil først få en ny behandling i administrasjonen. De som ikke gis medhold oversendes for endelig behandling i kommunens klageutvalg. Alle informeres skriftlig om utfallet. Klagebehandlingen avsluttes vanligvis i månedsskiftet juni/juli.