Alle som ønsker å starte familiebarnehage må søke kommunen om godkjenning etter barnehageloven og etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v. Dette gjelder også når eksisterende familiebarnehager utvider eller legger om driften som krever ny godkjenning.

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper og i bebodde hjem. Det er krav om at personalet får ukentlig veiledning av barnehagelærer. Barnehageloven setter følgende krav til familiebarnehager: 

  • En familiebarnehage kan godkjennes for maksimalt 5 barn over 3 år som er til stede samtidig. For barn under 3 år kan det være maksimalt 4 barn.
  • Et hjem som er egnet for det, kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt 10 barn over 3 år som er tilstede samtidig. Ved dobbel gruppe må det være to assistenter. Er flertallet av barna under 3 år, må antallet barn reduseres.
  • Det kan settes begrensning ved antall barn i et hjem på grunnlag av hjemmets egnethet.
  • Det må være minimum to barn i et familiebarnehagehjem for å motta tilskudd. I en familiebarnehagegruppe må minst halvparten av barna være andre enn hjemmets egne. Hjemmets egne barn under skolealder som deltar i ordningen teller med.

Hvordan gå frem?

Ta kontakt med barnehagekontoret i kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av familiebarnehage. Du må også søke om godkjenning etter miljørettet helsevern.

Familiebarnehagen må være meldt inn i Brønnøysund-/enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer.

Ved ønske om dobbel gruppe i familiebarnehage kreves i tillegg følgende:

En del virksomheter for barnepass mot betaling er søknadspliktige til kommunen, selv om virksomheten er av et omfang som er for lite til å komme under kravet om godkjenning som familiebarnehage etter barnehageloven.