Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Barn i barnehagealder med behov for ekstra hjelp og støtte kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp.

Henvisning til PPT

Foreldre og barnehage kan i samarbeid henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som utarbeider sakkyndig vurdering. Foreldre må samtykke  skriftlige før det sendes henvisning til PPT. Det er også mulig for foreldre selv å sende søknad om utredning til PPT. 

Her finner dere mer informasjon om pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Når PPT har utarbeidet en sakkyndig vurdering, må foreldrene samtykke før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Det er seksjon Kvalitet og utvikling som fatter vedtak, jf. barnehageloven § 35. Vedtaket sendes til foreldrene, med kopi til barnehage, PPT og spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn. 

Klage

Spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages. Klagefristen er tre uker. Informasjon om klageadgang står i enkeltvedtaket. Her finner du lenke til forvaltningsloven. 

Barn som flytter til Asker kommune

Når barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp kommer flyttende til Asker kommune, må barnehagen som barnet starter i, innhente sakkyndig vurdering og vedtak fra tidligere kommune. Dette sendes til seksjon Kvalitet og utvikling, som fatter et midlertidig vedtak. Barnehagen må også hjelpe foreldrene med å henvise barnet til Asker PPT. 

Organisering av den spesialpedagogiske hjelpen

Vedtaket utføres av spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn. Les mer her for informasjon om spesialpedagogisk tjeneste.