Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Festivaltilskudd

Asker kommune har en egen tilskuddsordning for festivaler.

Formål

Tilskuddsordningen skal:

 • stimulere til kvalitet og bredde på festivaler i Asker kommune innenfor kunst- og kulturfeltet formidlet til det allmenne publikum.
 • bidra til at det skapes fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
 • bidra til samspill og kompetansedeling mellom lokale kunst-/kulturaktører.
 • støtte opp under Asker kommunes mål slik de er formulert i kommuneplanen.

Hvem kan få tilskudd?

Festivaler registrert med festival som virkeområde, og/eller lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, kan få tilskudd.

 • Festivaler som innvilges tilskudd skal være tilgjengelig for et bredt publikum.
 • Festivaler består av flere arrangementer og strekker seg over minst to dager.
 • Festivalene skal arrangeres regelmessig, minst årlig eller hvert annet år.

Søknadsfrist

I 2021 er søknadsfristen 1. april.

Festivaler i 2022 må søke innen ordinær søknadsfrist 1. desember.

Hvordan søke

For 2021 sendes søknadene på e-post til:

Søknaden må:

 • ha en beskrivelse av det kulturelle innholdet i festivalen
 • ha vedlagt budsjett
 • svare ut alle punkter under «Søknaden skal beskrive» i retningslinjene
 • si noe om hvordan lokalet/arenaen er universelt utformet (tilgjengelighet til HC-parkering, HC-toalett, rullestolrampe og teleslynge)
 • bekrefte at man aksepterer ledsagerbevis

Her finner du detaljerte retningslinger for tilskuddsordningen.