Leietilskudd for lokaler til barn- og ungdomsaktivitet

Formål

Formålet er økonomisk utjevning mellom de foreninger som har tilgang til gratis kommunale lokaler til sin aktivitet for barn og unge, og de som ikke har det.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner med arbeid for barn og unge mellom 0 – 19 år i Asker kan søke om ekstra tilskudd dersom man må leie et lokale organisasjonen ikke eier og drifter selv.

Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret til Brønnøysundregistrene.

Ordningen gjelder ikke FAU'er, tros- og livssynssamfunn, politiske organisasjoner og frivillighetssentraler, eller foreninger som mottar kommunalt driftstilskudd til egne anlegg over en annen ordning. (Ordningen gjelder ikke foreningenes fylkes- og regionsledd.)

Privatboliger godkjennes ikke som tilskuddsberettiget lokale.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. mars.

Gå til skjema

Hvor mye kan det søkes om

Det kan tildeles inntil 100% av påløpte kostnader. Det kan søkes tilskudd til dekning av kostnader for husleie, strøm og forsikring. Det søkes etterskuddsvis for fjorårets kostnader.

Hva kreves av dokumentasjon

Kopi av betalt faktura for husleie, strøm og forsikring knyttet til bruk av lokale for aktiviteten.

Krav til rapportering

Kommunen anser vedlegg til neste års søknad som rapport for fjoråret. Dersom det ikke søkes om tilskudd påfølgende år, skal årsrapport og revidert regnskap sendes til Asker kommune innen 1. juni året etter tilskuddet ble gitt.

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om søknadsordningen rettes på e-post til:

For idrettslag:

For kulturorganisasjoner og annen frivillighet:

Klageadgang på vedtaket om tilskudd

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b er vedtak om tildeling av tilskudd et enkeltvedtak som kan påklages.

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven §28 andre ledd.

Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommune e-postadresse: - merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet.

Tilskuddsmodell under utprøving og behov for innspill

Dette er en modell for utdeling av tilskudd som prøves ut i en toårsperiode. For å finne frem til den beste løsningen fremover, ønskes innspill underveis for evaluering.

Send oss gjerne dine innspill til e-post: merket med referansenummer 21/18542. Takk for at du er med på å teste ut denne ordningen.