Fastlege

Kort fortalt

Alle innbyggere som i folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege.
Du kan selv velge hvem som skal være fastlegen din, hvis denne har ledig plass.

Hva er fastlege

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen.

Du må betale egenandel ved legebesøk.

Hvem har rett på fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, og som har et fødsels- og personnummer, har rett til en navngitt fastlege.

Personer med D-nummer som ikke er asylsøkere, har ikke rett til fastlege, men har krav på nødvendig helsehjelp. D-nummer tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

Slik går du fram for å få fastlege

  • Du kan velge fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. 
  • Du kan velge fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
  • Du kan sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.
  • Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.
  • Barn under 16 år får automatisk samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse.
  • Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Finn fastlegen din

Hvis du er usikker på hvem som er din fastlege, se hvilke helsekontakter du har på helsenorge.no

Du kan også ringe Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

Jeg trenger helsehjelp, men har ikke fødsels- og personnummer

I Asker kan innbyggere som ikke har rett til fastlege henvende seg til Søndre Borgen legesenter eller Røyken kommunale legesenter for å få helsehjelp.

Ved akutt behov for helsehjelp, må du som bor i tidligere Asker kontakte Asker og Bærum legevakt. Bor du i tidligere Røyken og Hurum må du henvende deg til Bråset legevakt.

Legevakten skal yte akutthjelp til alle som oppholder seg i Asker kommune, også til mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge.