Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Støy og støytillatelser

Bygge- og anleggsvirksomhet medfører ofte støy. Utbygger må innrette seg etter omgivelser og krav. Hvis det foregår plagsomt støyende arbeid på søndag og helligdag, kan du kontakte Politiet, som også har ansvar for tillatelse som er gitt om sprengningsarbeid.

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet

De fleste bygge- og anleggsprosjekter som medfører støyende arbeid, er behandlet gjennom kommunens ordinære planprosesser, fra kommuneplan og reguleringsplaner til rammetillatelser.

Arbeidene er som regel samfunnsnyttige, og det er av felles interesse at de utføres effektivt. Naboer må regne med å innrette seg, samtidig som utbyggere har plikt til å innrette arbeidet sitt etter omgivelsene.

Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442, kapittel 4 beskriver bygge- og anleggsaktivitet, grenseverdier og utbyggers plikt til miljøtiltak og informasjon til naboene.

Når må det søkes om tillatelse til å overskride grenseverdiene i T-1442?

Når det ikke er praktisk mulig å overholde grenseverdiene, må utbygger/entreprenør søke Miljørettet helsevern/kommuneoverlegen om tillatelse. Dette vil som regel gjelde for sterkt støyende arbeider på dagtid i tettbebygde strøk, og ved kvelds- og nattarbeid i boligområder.

  • Kveldstid: kl. 19.00-23.00
  • Natt: kl. 23.00-07.00

Det skal tungtveiende grunner til før det gis tillatelse til å overskride grenseverdiene i T-1442 kveld og natt. Tillatelser kan eksempelvis gis i forbindelse med veiarbeider eller arbeider på jernbanen, der det kan føre til store samfunnsmessige konsekvenser å stanse trafikken. Det kan også være av hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet.

Klager

Alle henvendelser/klager fra naboer, rettes i første omgang til kontaktpersoner hos byggherre og entreprenør. Dersom klager/henvendelser ikke fører frem, kan berørte naboer ta kontakt med Miljørettet helsevern/kommuneoverlegen.

Hvis du eller din virksomhet gjør bygg- og anleggsarbeid som overskrider støygrensene, må man søke kommunen om tillatelse i god tid i forkant.

Søknad om overskridelse av støygrense

Kontakt miljørettet helsevern

For spørsmål kan du ta kontakt med miljørettet helsevern på e-post:

Hvor er det gitt støytillatelser?

Nedenfor ser du en oversikt over hvor det til enhver tid foreligger tillatelse til å bryte anbefalte retningslinjer i Støyretningslinje T-1442.

Bergerveien 24, Peab AS

Det ble gitt tillatelse til å bryte støygrensene i tidsrommet 1.8.19 til 27.3.20 i utbyggingen av Vestre Billingstad. Tillatelsen er nå utvidet...

Risenga ishall

Backe Stor-Oslo AS har fått tillatelse til å overskride støyretningslinje T-1442 i tidsrommet 1.10.2019 - 1.10.2021.