Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Støy og støytillatelser

Støy kan være et problem for mange, og det er en god del støykilder som kan skape konflikt. Enkelte konflikter kan være sammensatte og svært vanskelige å løse, selv om støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.

Ta først kontakt med den som bråker. Dette kan være den som utfører arbeidet eller den som eier eiendommen.

Miljøretthelsevern har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy etter folkehelseloven og etter forskrift om miljørettet helsevern. Det vil imidlertid i mange situasjoner være andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte.

På arbeidsplasser har virksomhetslederen ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene satt av Arbeidstilsynet overholdes.

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved henvendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller avspilling av høy musikk fra private fester, russebusser og lignende, er politiet rette myndighet å kontakte.

Politivedtektene gir rammene for hvordan politiet håndterer akutte støysituasjoner. 

Støytillatelser - se hvor det er gitt tillatelser.

Støykilder, ansvar og kontaktinformasjon

Bygg og anlegg

Støy i anleggsperioden må påregnes i en viss utstrekning. Retningslinjer for hvilke støygrenser som skal gjelde fremkommer av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 med tilhørende veileder. Kapittel 4 handler om retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

I reguleringsplaner og byggesaker stilles det krav om at utbygger/ansvarlig foretak utarbeider en plan for beskyttelse av nærmiljøet. Planen skal også vise hvordan bygge- og anleggsarbeidet kan utføres innenfor gjeldende støyregelverk.

Ved spesielt støyende aktiviteter som sprengning, spunting og pæling, boring og pigging og alt nattarbeid, skal naboer varsles minst én uke før oppstart. Når det er gitt tillatelse til tiltak er det tiltakshaver eller det ansvarlige foretakets plikt å følge lovens tekniske krav.

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle tilfeller tillates avvik fra dette, og støygrensene i regelverket overskrides, skal naboer varsles. Avvik bør bare tillates dersom nattarbeidene er kortvarige.

Hvor kan du henvende deg?

Kontakt utbygger dersom du er forstyrret av byggevirksomheten. Dersom dette ikke fører fram, kan du henvende deg til Miljørettet helsevern.

Veitrafikk

Trafikk kan gi forstyrrende lydnivå, og mange boliger ligger slik at de berøres av trafikkstøy. Hvem som er ansvarlig myndighet avhenger av hva slags vei det er snakk om. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart.

Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye vegprosjekter. Støyvurderingene håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

Hvor kan du henvende deg?

 • Spørsmål om kommunale veier stilles til kommunen.
 • Spørsmål om fylkesveier stilles til Viken fylkeskommune.
 • Spørsmål om riksveier stilles til Statens vegvesen.

Se i kart hvem som har ansvar for de ulike veiene.

Mer informasjon om støy fra riksveier finnes på Statens vegvesen sine nettsider om støyplager.

Asfalteringsarbeid

Reasfaltering av kommunale, fylkeskommunale og Europaveier, ser Kommunehelsetjenesten på som nødvendige vedlikeholdsarbeider som hører med til den ordinære driften av et veianlegg.

Dersom arbeidet er av samfunnsnyttig karakter, er bevegelig og berører beboere i inntil to netter, og ikke lar seg gjennomføre på dagtid, er det tillatt å gjennomføre dette om natten. Man behøver ikke å søke om dette. Vedtaket er gjort i samarbeid med Bærum og Oslo kommuner, slik at aktørene i slike tilfeller behandles likt.

Vedlikeholdsarbeidene vil uansett omfattes av forskrift om miljørettet helsevern §9a som innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene.

Dette innebærer:

 • at utførere må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig
 • at arbeidet gjennomføres slik at sjenansen for naboer blir minst mulig.
 • dersom det er praktisk mulig skal berørte naboer varsles skriftlig
 • dersom arbeidet berører de samme naboene i mer enn to netter, eller andre vilkår beskrevet ovenfor ikke oppfylles, må det søkes om tillatelse til det.
Jernbanetrafikk

Støyforholdene vurderes etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 og forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Hvor kan du henvende deg?

Du kan kontakte BaneNor eller Statens jernbanetilsyn.

Industri, næringsvirksomhet,bedrifter

Industri

Industribedrifter har vanligvis tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Disse inneholder ofte støygrenser, og da primært når det gjelder utendørs støy. Det er statsforvalteren som gir slike tillatelser.

Hvor kan du henvende deg?

Kontakt Statsforvalteren i Viken.

Næringsvirksomhet og bedrifter uten konsesjon

Eksempler på dette er restauranter, treningsstudio, verksteder, varelevering til bedrifter osv.

Hvor kan du henvende deg?

Vi anbefaler at du i første omgang kontakter den som er ansvarlig for støyen, det vil si bedriften.

Det er flere regelverk som kan vurderes i slike saker; politivedtekter, naboloven, byggeforskrifter/reguleringsplanbestemmelser, folkehelseloven/forskrift om miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven.

Landbruksvirksomhet

Dette er støy knyttet til bruk av maskiner og annet mobilt utstyr samt støy fra stasjonære anlegg/driftsbygninger (for eksempel låvetørkeanlegg).

Støy fra vanlig landbruksvirksomhet er unntatt fra forurensningsloven, og mesteparten av landbruket ligger i LNF-områder med tilstrekkelig avstand til ordinære boliger.

Kommunen kan kreve retting etter folkehelseloven dersom belastningen er uforholdsmessig høy.

Tekniske installasjoner

Bygningstekniske installasjoner, som for eksempel varmepumper, vifter og ventilasjonsanlegg, er omfattet av støykrav i byggteknisk forskrift (TEK 17).

Det er eier av varmepumpen som har ansvar for at naboer ikke plages av støy og vibrasjoner. Dersom det støyer uforholdsmessig mye fra en nyinstallert vifte eller liknende, kan dette tyde på feil ved utstyret eller monteringen. Det er da installatørens ansvar å dokumentere at lydnivået er innenfor regelverket.

Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle lydnivået.

Nabostøy

Noen ganger oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven.

Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter. Tvister avgjøres av Forliksrådet.

Hvor kan du henvende deg?

Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. Du bør først kontakte den som er årsaken til problemet.

Dersom du bor i borettslag/sameie bør du også kontakte styret. Om støyen er ulovlig avhenger av om den overstiger grensen for hva som må anses som urimelig eller unødvendig, eller om grensene i vedtektene eller ordensreglene for borettslaget/sameiet er oversteget, dersom disse stiller strengere krav.

Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Helsedirektoratet har laget veileder om støy fra nærmiljøanlegg. I hovedsak er det ingen regler for støy fra barns lek, men det finnes retningslinjer for anbefalt avstand mellom slike anlegg og nærmeste bolig. I veilederen er det beskrevet anbefalte støygrenser og mulige bygningsmessige tiltak for å redusere støy fra konstruksjoner.

Når må det søkes om tillatelse til å overskride grenseverdiene i T-1442?

Når det ikke er praktisk mulig å overholde grenseverdiene, må utbygger/entreprenør søke Miljørettet helsevern/kommuneoverlegen om tillatelse. Dette vil som regel gjelde for sterkt støyende arbeider på dagtid i tettbebygde strøk, og ved kvelds- og nattarbeid i boligområder.

 • Kveldstid: kl. 19.00-23.00
 • Natt: kl. 23.00-07.00

Det skal tungtveiende grunner til før det gis tillatelse til å overskride grenseverdiene i T-1442 kveld og natt. Tillatelser kan eksempelvis gis i forbindelse med veiarbeider eller arbeider på jernbanen, der det kan føre til store samfunnsmessige konsekvenser å stanse trafikken. Det kan også være av hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet.

Hvis du eller din virksomhet gjør bygg- og anleggsarbeid som overskrider støygrensene, må man søke kommunen om tillatelse i god tid i forkant.

Søknad om overskridelse av støygrense

 

Klager

Eksempler på forhold vi ikke behandler klager på:

 • Støy mellom leiligheter
 • Støy fra mennesker i offentlig rom, f.eks. lekeplasser etter kl. 23:00. Slike henvendelser må en rette til politiet.

Støymåling

Vi utfører ikke støymålinger, bortsett fra orienterende støymålinger til eget bruk. Dersom du trenger å få målt eller kartlagt støy må du kontakte et firma med kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon.

Slik klager du

 1. Ta først kontakt med de som bråker
  Dette kan være både de som utfører arbeidet eller de som eier eiendommen.
 2. Finn ut av om borettslaget eller sameiet kan løse problemet
  Hvis flere beboere er berørt, bør klagen sendes av borettslaget, sameiet eller utleier.
 3. Dersom klager/henvendelser ikke fører frem, send skriftlig klage til oss.
 4. Husk å skrive:
  • hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, byggeplass, tekniske maskiner eller lignende)
  • hvem som støyer
  • tidspunkt og varighet
  • hvem du klager for (privatperson, boligsameie, skole, sykehus, næring eller lignende)
  • hvordan støyen plager deg

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Det er ikke alltid vi kan ta saken.

Kontakt miljørettet helsevern

For spørsmål kan du ta kontakt med miljørettet helsevern på e-post:

Hvor er det gitt støytillatelser?

Nedenfor ser du en oversikt over hvor det til enhver tid foreligger tillatelse til å bryte anbefalte retningslinjer i Støyretningslinje T-1442.

Bergerveien 24, Peab AS

Det ble gitt tillatelse til å bryte støygrensene i tidsrommet 1.8.19 til 27.3.20 i utbyggingen av Vestre Billingstad. Tillatelsen er nå utvidet...

Risenga ishall

Backe Stor-Oslo AS har fått tillatelse til å overskride støyretningslinje T-1442 i tidsrommet 1.10.2019 - 1.10.2021.