Støy og mottatte meldinger om støy

Støy kan være et problem for mange, og det er en god del støykilder som kan skape konflikt. Enkelte konflikter kan være sammensatte og svært vanskelige å løse, selv om støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.

Kort fortalt

Miljøretthelsevern har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy etter folkehelseloven og etter forskrift om miljørettet helsevern. Det vil imidlertid i mange situasjoner være andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte klage til.

På arbeidsplasser har virksomhetslederen ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene satt av Arbeidstilsynet overholdes.

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved henvendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller avspilling av høy musikk fra private fester, russebusser og lignende, er politiet rette myndighet å kontakte.

Politivedtektene gir rammene for hvordan politiet håndterer akutte støysituasjoner. 

Støymåling

Vi utfører ikke støymålinger, bortsett fra orienterende støymålinger til eget bruk. Dersom du trenger å få målt eller kartlagt støy må du kontakte et firma med kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon.

Retningslinjer

Her finner du Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Asker kommune og informasjon til naboer og utbygger/entreprenør.

Gjeldende meldinger om støy

Se mottatte meldinger om støy

Støykilder, ansvar og kontaktinformasjon

Bygg og anlegg

Støy i anleggsperioden må påregnes i en viss utstrekning. Retningslinjer for hvilke støygrenser som skal gjelde fremkommer av Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) - med tilhørende veileder om behandling av støy i arealplanlegging Kapittel 6 handler om retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Retningslinjen legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støynivå utendørs, på fasade og på utearealer for støyfølsom bebyggelse. Retningslinjen gir også kvalitetskriterier for planlegging av ny støyfølsom bebyggelse og planlegging av støyende anlegg og virksomhet. 

Retningslinjen kommer til anvendelse ved:

 • etablering av nye boliger eller annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i nærheten av eksisterende eller planlagt støykilde
 • etablering av støyende anlegg eller virksomhet
 • utvidelse eller endring av eksisterende anlegg eller virksomhet, forutsatt at endringen krever ny plan eller søknad etter plan- og bygningsloven

I reguleringsplaner og byggesaker stilles det krav om at utbygger/ansvarlig foretak utarbeider en plan for beskyttelse av nærmiljøet. Planen skal også vise hvordan bygge- og anleggsarbeidet kan utføres innenfor gjeldende støyregelverk.

Ved spesielt støyende aktiviteter som sprengning, spunting og pæling, boring og pigging og alt nattarbeid, skal naboer varsles minst én uke før oppstart. Når det er gitt tillatelse til tiltak er det tiltakshaver eller det ansvarlige foretakets plikt å følge lovens tekniske krav.

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle tilfeller likevel er nødvendig med støyende arbeid på natt, og støygrensen i tabell 3 overskrides, bør berørte parter varsles om dette i god tid før arbeidet starter og det bør som hovedregel tilbys alternativ overnatting. 

Å planlegge arbeidene på en måte som gir minst mulig støyulemper for beboerne i nabolaget er en viktig forutsetning for å kunne redusere støyplage. Erfaring viser at forutsigbarhet, god informasjon til og åpen dialog med naboer er avgjørende for å forebygge og redusere støyplage for naboer til bygge- og anleggsområder.

Hvor kan du henvende deg?

Kontakt utbygger dersom du er forstyrret av byggevirksomheten. Dersom dette ikke fører fram, kan du ta kontakt med kommunen.

Veitrafikk

Trafikk kan gi forstyrrende lydnivå, og mange boliger ligger slik at de berøres av trafikkstøy. Hvem som er ansvarlig myndighet avhenger av hva slags vei det er snakk om. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart.

Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye vegprosjekter. Støyvurderingene håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021).

Hvor kan du henvende deg?

Se i kart hvem som har ansvar for de ulike veiene.

Mer informasjon om støy fra riksveier finnes på Statens vegvesen sine nettsider om støyplager.

Asfalteringsarbeid

Reasfaltering av kommunale, fylkeskommunale og Europaveier, ser Kommunehelsetjenesten på som nødvendige vedlikeholdsarbeider som hører med til den ordinære driften av et veianlegg.

Dersom arbeidet er av samfunnsnyttig karakter, er bevegelig og berører beboere i inntil to netter, og ikke lar seg gjennomføre på dagtid, er det tillatt å gjennomføre dette om natten. Man behøver ikke å søke om dette. Vedtaket er gjort i samarbeid med Bærum og Oslo kommuner, slik at aktørene i slike tilfeller behandles likt.

Vedlikeholdsarbeidene vil uansett omfattes av forskrift om miljørettet helsevern §9a som innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene.

Dette innebærer:

 • at utførere må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig
 • at arbeidet gjennomføres slik at sjenansen for naboer blir minst mulig.
 • dersom det er praktisk mulig skal berørte naboer varsles skriftlig
 • dersom arbeidet berører de samme naboene i mer enn to netter, eller andre vilkår beskrevet ovenfor ikke oppfylles, må det søkes om tillatelse til det.
Jernbanetrafikk

Støyforholdene vurderes etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 og forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Hvor kan du henvende deg?

Du kan kontakte BaneNor eller Statens jernbanetilsyn.

Industri, næringsvirksomhet,bedrifter

Industri

Industribedrifter har vanligvis tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Disse inneholder ofte støygrenser, og da primært når det gjelder utendørs støy. Det er statsforvalteren som gir slike tillatelser.

Hvor kan du henvende deg?

Kontakt Statsforvalteren i Viken.

Næringsvirksomhet og bedrifter uten konsesjon

Eksempler på dette er restauranter, treningsstudio, verksteder, varelevering til bedrifter osv.

Hvor kan du henvende deg?

Vi anbefaler at du i første omgang kontakter den som er ansvarlig for støyen, det vil si bedriften.

Det er flere regelverk som kan vurderes i slike saker; politivedtekter, naboloven, byggeforskrifter/reguleringsplanbestemmelser, folkehelseloven/forskrift om miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven.

Landbruksvirksomhet

Dette er støy knyttet til bruk av maskiner og annet mobilt utstyr samt støy fra stasjonære anlegg/driftsbygninger (for eksempel låvetørkeanlegg).

Støy fra vanlig landbruksvirksomhet er unntatt fra forurensningsloven, og mesteparten av landbruket ligger i LNF-områder med tilstrekkelig avstand til ordinære boliger.

Kommunen kan kreve retting etter folkehelseloven dersom belastningen er uforholdsmessig høy.

Tekniske installasjoner

Bygningstekniske installasjoner, som for eksempel varmepumper, vifter og ventilasjonsanlegg, er omfattet av støykrav i byggteknisk forskrift (TEK 17).

Det er eier av varmepumpen som har ansvar for at naboer ikke plages av støy og vibrasjoner. Dersom det støyer uforholdsmessig mye fra en nyinstallert vifte eller liknende, kan dette tyde på feil ved utstyret eller monteringen. Det er da installatørens ansvar å dokumentere at lydnivået er innenfor regelverket.

Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle lydnivået.

Nabostøy

Noen ganger oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven.

Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter. Tvister avgjøres av Forliksrådet.

Hvor kan du henvende deg?

Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. Du bør først kontakte den som er årsaken til problemet.

Dersom du bor i borettslag/sameie bør du også kontakte styret. Om støyen er ulovlig avhenger av om den overstiger grensen for hva som må anses som urimelig eller unødvendig, eller om grensene i vedtektene eller ordensreglene for borettslaget/sameiet er oversteget, dersom disse stiller strengere krav.

Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Helsedirektoratet har laget veileder om støy fra nærmiljøanlegg. I hovedsak er det ingen regler for støy fra barns lek, men det finnes retningslinjer for anbefalt avstand mellom slike anlegg og nærmeste bolig. I veilederen er det beskrevet anbefalte støygrenser og mulige bygningsmessige tiltak for å redusere støy fra konstruksjoner.

Klage på støy

Slik klager du
 1. Ta først kontakt med de som bråker
  Dette kan være både de som utfører arbeidet eller de som eier eiendommen.
 2. Finn ut av om borettslaget eller sameiet kan løse problemet
  Hvis flere beboere er berørt, bør klagen sendes av borettslaget, sameiet eller utleier.
 3. Dersom klager/henvendelser ikke fører frem, send skriftlig klage til oss.
 4. Husk å skrive:
  • hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, byggeplass, tekniske maskiner eller lignende)
  • hvem som støyer
  • tidspunkt og varighet
  • hvem du klager for (privatperson, boligsameie, skole, sykehus, næring eller lignende)
  • hvordan støyen plager deg

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Det er ikke alltid vi kan ta saken.

Kontaktinformasjon om søknader og klager

For spørsmål som gjelder søknader og klager på å overskride grenseverdiene i T-1442 i bygg- og anleggsområder kan du kontakte kommunen.

Melding til kommunen om anleggsvirksomhet

Byggherre/entreprenør skal melde til Asker kommune om anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, jfr. folkehelselovens § 12 opplysningsplikt.

Dette meldeskjemaet benyttes:

Melding om overskridelse av støygrense

Kontakt miljørettet helsevern

For generelle spørsmål om støy, kan du ta kontakt med miljørettet helsevern på e-post: 

Aktuelle lover og forskrifter