Om prosjektet “4. år Intro” ved NAV Asker

"4. år intro" er et samarbeidsprosjekt mellom IMDi, NAV og Asker kommune

Kort fortalt

  • Lengre kvalifiseringsløp (år 4) etter gjennomført treårig introduksjonsprogram.
  • Tilskuddsordning som forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi).

Hovedmålet med denne ordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet gjennom et forlenget kvalifiseringsløp med ett ekstra år (derav navnet 4. år Intro).

Det er først etter fullført tredje år i introduksjonsprogram at midler fra denne ordningen kan benyttes. Tilbudet til deltaker kan gis i inntil ett år. Overgang til år 4 skal også være et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp og bør skje uten avbrudd.

4. år Intro (tidl. Jobbsjansen del C) har vært et av prosjektene i Nav Asker siden september 2018. Det søkes om midler fra IMDi hvert år.

Om stønaden

Det utbetales stønad til deltakere tilsvarende 2G per år. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. Kommunen kan søke om midler til å dekke stønad på opptil 1G per deltaker per år. Resterende stønad må kommunen dekke med egne midler. I tråd med dette dekkes 50 % av stønaden for 4. år Introdeltakerne i Asker med midler fra IMDi og 50 % dekkes av kommunen/NAV. Dette er altså ikke det samme som introduksjonsstønad, da 4. året pr. i dag ikke er del av introduksjonsprogrammet. 

Målgruppen

Målgruppen er altså nyankomne innvandrere som har gjennomført et treårig introduksjonsprogram og har behov for et forlenget kvalifiseringsløp (et fjerde år).

Det kan for eksempel gjelde deltakere som har startet i grunnskole eller videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet, og som trenger mer tid til å fullføre den skolegangen de har startet. I særlige tilfeller kan det også være aktuelt å forlenge arbeidsrettede kvalifiseringsløp. Disse deltakerne kan da få tilbud om et ekstra år med kvalifisering.

Prosjektet har per i dag følgende målgrupper: 

  • Elever i grunnskole- eller videregående opplæring - deltakere som har startet på grunnskole eller videregående opplæring i introduksjonsprogrammet, men ikke rukket å fullføre. Hovedmålet er å fullføre påbegynt skolegang i løpet av 4. år intro slik at de kan fortsette med videre skolegang/utdanning. Deltakere som har litt mer enn ett år igjen av påbegynt skolegang, kan også være aktuelle for prosjektet.

  • Fagbrevkandidater gjennom praksiskandidatordningen - deltakere med lite eller ingen skolegang som har startet på et fagbrevløp gjennom praksiskandidatordningen. Dette er en dokumentasjonsordning hvor deltakerne må samle inntil fem års relevant praksis i et lærefag, samt bestå en tverrfaglig eksamen før man kan melde seg opp til fagprøven. Pr. i dag er det Folkeuniversitetet i Asker som gir undervisningen i helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget og betongfag. Dette er et forholdsvis langt løp og mange av disse deltakerne trenger videre oppfølging fra NAV på veien mot fagbrev.

  • Deltakere i sertifiserende løp – deltakere både med og uten skole/utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet og som har arbeid som mål i sin individuelle plan. Det er viktig at overgangen til et 4. år er et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp, hvor også gjennomføring av kurs/arbeidsmarkedstiltak e.l. gir en form for sertifisering eller delkompetanse som også på sikt kan føre til fagbrev.

I tillegg til oppfølging av deltakerne, jobbes det også med å skape gode rutiner for å følge opp deltakere etter at det 4. året er slutt, både med tanke på inntektssikring om de ikke kom helt i mål og for å bidra til at de kan fortsette veien mot arbeid eller videre kvalifisering.

For disse deltakerne er det viktig å finne ulike overgangs- og oppfølgingsløsninger og i dette arbeidet er blant annet samarbeid og dialog med øvrige kollegaer i Nav Asker sentralt.

Nytt fagbrevløp i Asker - betongfag

Prosjektet har vært initiativtaker til å lage et tilpasset opplæringsløp frem mot fagbrev innen bygg og anlegg. Dette for å kunne gi et større tilbud til menn (hovedsakelig) som ikke kan følge det ordinære løpet på videregående skole. Både praksiskandidatordningen og «Fagbrev på jobb» er her aktuelle fag- og yrkesopplæringsløp.

Kurset startet i september 2022 og tilbyr deltakere en kombinasjon av fagkurs og bransjerettet norskopplæring. Målet er å gi formell kompetanse til innvandrere med lav skolegang, samt få de ut i lønnet arbeid som betongfagarbeidere gjennom praksiskandidatordningen, eller gjennom fagbrev på jobb.

Målgruppen for utdanningsløpet er innvandrere som er personlig egnet og ønsker å arbeide i anleggsbransjen. Deltakerne må ligge på minimum et sterkt A2 språknivå ved oppstart så de kan nyttiggjøre seg opplæringen og fungere godt i en arbeidspraksis. I tillegg må de være registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Kurset består av undervisning to dager i uken og arbeidstrening tre dager. Det avsluttes med en teorieksamen, og etter dette må deltakere samle relevant arbeidserfaring, så de etter hvert kan gå opp til fagprøven.

Eksterne samarbeidspartnere – 4. år intro

Kontakt prosjektet

Kontaktperson for prosjektet er Ingrid Sofie Brevik.
Telefon: 920 29 402
E-post:

Dokumenter