Om prosjektet “4. år Intro” ved NAV Asker

Kort fortalt

 • Lengre kvalifiseringsløp (år 4) etter gjennomført treårig introduksjonsprogram.
 • Tilskuddsordning som forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi).

Hovedmålet med denne ordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet gjennom et forlenget kvalifiseringsløp med ett ekstra år (derav navnet 4. år Intro).

Det er først etter fullført tredje år i introduksjonsprogram at midler fra denne ordningen kan benyttes. Tilbudet til deltaker kan gis i inntil ett år. Overgang til år 4 skal også være et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp og bør skje uten avbrudd.

4. år Intro (tidl. Jobbsjansen del C) har vært et av prosjektene i Nav Asker siden september 2018. Det søkes om midler fra IMDi hvert år.

Om stønaden

Det utbetales stønad til deltakere tilsvarende 2G per år. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. Kommunen kan søke om midler til å dekke stønad på opptil 1G per deltaker per år. Resterende stønad må kommunen dekke med egne midler. I tråd med dette dekkes 50 % av stønaden for 4. år Introdeltakerne i Asker med midler fra IMDi og 50 % dekkes av kommunen/NAV. Dette er altså ikke det samme som introduksjonsstønad, da 4. året pr. i dag ikke er del av introduksjonsprogrammet. 

Målgruppen

Målgruppen er altså deltakere i introduksjonsprogram som har fullført eller er i ferd med å fullføre tre års programtid og som har behov for ett ekstra år med grunnleggende kvalifisering for å gå over til arbeid eller utdanning. 

Ordningen gjelder særlig for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn og som derfor ikke kommer i arbeid eller utdanning innenfor den ordinære rammen av introduksjonsprogrammet. Det kan for eksempel gjelde deltakere som har startet i grunnskole eller videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet og som trenger mer tid til å fullføre den skolegangen de har startet. I særlige tilfeller kan det også være aktuelt å forlenge arbeidsrettede kvalifiseringsløp. Disse deltakerne kan da få tilbud om et ekstra år med kvalifisering.

 • Alfakandidater (deltakere med lite eller ingen utdanning og arbeidserfaring + lav progresjon i norsk).
 • Grunnskoleelever (de fleste avslutter grunnskolen i løpet av prosjektperioden og fortsetter deretter på videregående skole).
 • Fagbrevkandidater (gjennom såkalt praksiskandidatordning, hvor minimum fem års relevant praksis i et lærefag gir en mulighet til å dokumentere sin kompetanse og oppnå fag-/svennebrev).
 • Spor 1-2 kandidater (lav progresjon i norsk, men som har skole/arbeidserfaring fra hjemlandet).
 • Elever i videregående opplæring – (elever som har begynt på videregående skole i introprogrammet, primært i yrkesrettede løp på videregående, og at videre oppfølging er viktig for å øke deltagers muligheter for å kunne fullføre sin utdanning).

I tillegg til oppfølging av deltakerne, jobbes det også med å skape gode rutiner for å følge opp deltakere etter at det 4. året er slutt, både med tanke på inntektssikring om de ikke kom helt i mål og for å bidra til at de kan fortsette veien mot arbeid eller videre kvalifisering.

For disse deltakerne er det viktig å finne ulike overgangs- og oppfølgingsløsninger og i dette arbeidet er blant annet samarbeid og dialog med øvrige kollegaer i Nav Asker sentralt.

Nytt fagbrevløp i Asker - betongfag

Prosjektet har vært initiativtaker til å lage et tilpasset opplæringsløp frem mot fagbrev innen bygg og anlegg. Dette for å kunne gi et større tilbud til menn (hovedsakelig) som ikke kan følge det ordinære løpet på videregående skole. Både praksiskandidatordningen og «Fagbrev på jobb» er her aktuelle fag- og yrkesopplæringsløp.

Oppstart er planlagt til september 2022, og kurset skal tilby deltakere en kombinasjon av fagkurs og bransjerettet norskopplæring. Målet er å gi formell kompetanse til innvandrere med lav skolegang, samt få de ut i lønnet arbeid som betongfagarbeidere gjennom praksiskandidatordningen, eller gjennom fagbrev på jobb.

Målgruppen for utdanningsløpet er innvandrere som er personlig egnet og ønsker å arbeide i anleggsbransjen. Deltakerne må ligge på minimum et sterkt A2 språknivå ved oppstart så de kan nyttiggjøre seg opplæringen og fungere godt i en arbeidspraksis. I tillegg må de være registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Kurset vil bestå av undervisning 2 dager i uken og arbeidstrening 3 dager. Det avsluttes med en teorieksamen, og etter dette må deltakere samle relevant arbeidserfaring så de etter hvert kan gå opp til fagprøven.

Eksterne samarbeidspartnere – 4. år intro

 • Avdeling for integrering og mangfold i Asker kommune (tidl. Flyktningkontoret)
 • Introduksjonssentrene i kommunen (Voksenopplæringen) 
  • Intro-senter Nord (Asker)
  • Intro-senter Midt (Spikkestad)
  • Intro.senter Sør (Filtvet)
 • Folkeuniversitetet i Asker
 • Kommunale og statlige arbeidsmarkedstiltak
 • IMDi

Kontaktperson for prosjektet: Ingrid Sofie Brevik, telefon 920 29 402
e-post:

Dokumenter