Slik tar vi imot flyktninger

Asker har som mål å være en mangfoldig kommune, hvor alle kan delta i fellesskapet, og alle har like muligheter. Derfor jobber vi systematisk med å integrere flyktninger i vårt lokalsamfunn.

Vi bosetter og følger opp flyktninger

Hvert år bestemmer politikerne i Asker hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I Asker bosetter vi flyktninger fra asylmottak, og overføringsflyktninger som kommer direkte fra leirer i utlandet.

Vi skaffer midlertidig bolig og tilgang til andre tjenester

Nye flyktninger i kommunen får tildelt midlertidig bolig, og blir satt i kontakt med blant annet fastlege, helsestasjon og politi. Vi sørger også for at de blir kjent med kommunen og tjenestene vi tilbyr, og at de som har barn får informasjon og oppfølging om skole og barnehage. Flyktningene følges deretter opp gjennom introduksjonsprogrammet, hvor de får opplæring i norsk, og lærer om det norske samfunnet og arbeidslivet.

Det er viktig å bli inkludert i nærmiljøet

Et sosialt nettverk er viktig for trivsel og integrering. Vi legger til rette for at nyankomne flyktninger får muligheten til å treffe andre innbyggere, og introduserer dem blant annet til frivillige tjenester, og steder hvor de selv kan engasjere seg i nærmiljøet.  

Vil du vite mer?

Du finner informasjon om bosetting av flyktninger på Integrerings- og mangfolddirektoratets nettsider.

Vi satser på arbeid og utdanning

Asker kommune har et bredt tjenestetilbud og høy kompetanse innen bosetting og integrering av flyktninger. De fleste går ut i jobb eller utdanning etter fullført opplæring i introduksjonsprogrammet.

Vi samarbeider med lokalt næringsliv som gir muligheter for språkpraksis til alle flyktninger i introduksjonsprogram. 

Vil du vite mer?

På Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider, finner du oppdaterte tall og informasjon om integrering i Asker kommune.

Vi bosetter enslige mindreårige flyktninger

Barn og unge flyktninger som kommer alene til Asker, bor i bofellesskap, på hybel, i ordinære fosterhjem eller i familiehjem. Barna og ungdommene følges opp av kommunen, som hjelper til med bolig, skolegang og helseoppfølging.

Les mer om hvordan vi bistår enslige mindreårige flykninger