Slik bosetter vi flyktninger

I Asker bosetter vi flyktninger fra asylmottak, og overføringsflyktninger som kommer direkte fra leirer i utlandet.

Deltakere løser oppgave i voksenopplæring på Folkeuniversitetet
Foto: Vibeke Glosli

Ulike måter å bli bosatt på i Asker

Bosetting for personer med oppholdstillatelse

Personer som har fått oppholdstillatelse, blir bosatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, i samarbeid med Asker kommune.

Avtalt selvbosetting

Personer som har fått oppholdstillatelse kan finne en bolig selv og søke om å få bo i Asker. Man må da ta kontakt med kommunen og avklare mulighetene. Kommunen må også avtale dette med IMDi.

Bosetting på eget initiativ

Personer som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg på eget initiativ, uten avtale med verken IMDi eller kommunen. Da har man ikke krav på introduksjonsprogram og man kan også miste rettigheter til andre ytelser.

Bolig og informasjon om andre tjenester

Etter at flyktningene er bosatt etter avtale med IMDI, får de tildelt midlertidig bolig, og blir satt i kontakt med blant annet fastlege, helsestasjon og politi. Vi sørger også for at de blir kjent med kommunen og tjenestene vi tilbyr, og at de som har barn får informasjon og oppfølging om skole og barnehage. Flyktningene følges deretter opp gjennom introduksjonsprogrammet, hvor de får opplæring i norsk, og lærer om det norske samfunnet og arbeidslivet.

Det er viktig å bli inkludert i nærmiljøet

Et sosialt nettverk er viktig for trivsel og integrering. Vi legger til rette for at nyankomne flyktninger får muligheten til å treffe andre innbyggere, og introduserer dem blant annet til frivillige tjenester, og steder hvor de selv kan engasjere seg i nærmiljøet.  

Vil du vite mer?

Du finner informasjon om bosetting av flyktninger på Integrerings- og mangfolddirektoratets nettsider.

Har du bolig å leie ut?

Les mer på denne siden hvis du ønsker å leie ut din bolig til flyktninger.

Vi satser på arbeid og utdanning

Asker kommune har et bredt tjenestetilbud og høy kompetanse innen bosetting og integrering av flyktninger. De fleste går ut i jobb eller utdanning etter fullført opplæring i introduksjonsprogrammet.

Vi samarbeider med lokalt næringsliv som gir muligheter for språkpraksis til alle flyktninger i introduksjonsprogram. 

Vil du vite mer?

På Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider, finner du oppdaterte tall og informasjon om integrering i Asker kommune.

Vi bosetter enslige mindreårige flyktninger

Barn og unge flyktninger som kommer alene til Asker, bor i bofellesskap, på hybel, i ordinære fosterhjem eller i familiehjem. Barna og ungdommene følges opp av kommunen, som hjelper til med bolig, skolegang og helseoppfølging.

Les mer om hvordan vi bistår enslige mindreårige flykninger

Informasjon til ukrainske flyktninger

For situasjonen tilknyttet ukrainske flyktninger - spesielt om bosetting - viser vi til egen side med informasjon til flyktninger fra Ukraina.

På Imdi sine nettsider kan du finne oppdaterte tall over bosatte flyktninger i Asker og de andre kommunene i Viken.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om bosetting av flyktninger, kan du sende e-post til: