Slik tar vi imot flyktninger

Asker har som mål å være en mangfoldig kommune, hvor alle kan delta i fellesskapet, og alle har like muligheter. Derfor jobber vi systematisk med å integrere flyktninger i vårt lokalsamfunn.

Flyktningssituasjonen for ukrainere

For situasjonen tilknyttet ukrainske flyktninger - spesielt om bosetting - viser vi til egne nettsider om informasjon om og til flyktninger fra Ukraina.

Vi bosetter og følger opp flyktninger

Hvert år bestemmer politikerne i Asker hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I Asker bosetter vi flyktninger fra asylmottak, og overføringsflyktninger som kommer direkte fra leirer i utlandet.

Det er flere måter flyktninger kan bli bosatt i Asker på: 

Bosetting via IMDi

Personer som har fått oppholdstillatelse, blir bosatt i Asker av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Avtalt selvbosetting

Personer som har fått oppholdstillatelse kan finne en bolig selv og søke om å få bo i Asker. Man må da ta kontakt med kommunen og avklare mulighetene. Kommunen må også avtale dette med IMDi. 

Bosetting på eget initiativ

Personer som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg på eget initiativ, uten avtale med verken IMDi eller kommunen. Da har man ikke krav på introduksjonsprogram og man kan også miste rettigheter til andre ytelser.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om bosetting av flyktninger, kan du sende epost til:

Bolig og informasjon om andre tjenester

Etter at flyktningene er bosatt etter avtale med IMDI, får de tildelt midlertidig bolig, og blir satt i kontakt med blant annet fastlege, helsestasjon og politi. Vi sørger også for at de blir kjent med kommunen og tjenestene vi tilbyr, og at de som har barn får informasjon og oppfølging om skole og barnehage. Flyktningene følges deretter opp gjennom introduksjonsprogrammet, hvor de får opplæring i norsk, og lærer om det norske samfunnet og arbeidslivet.

Det er viktig å bli inkludert i nærmiljøet

Et sosialt nettverk er viktig for trivsel og integrering. Vi legger til rette for at nyankomne flyktninger får muligheten til å treffe andre innbyggere, og introduserer dem blant annet til frivillige tjenester, og steder hvor de selv kan engasjere seg i nærmiljøet.  

Vil du vite mer?

Du finner informasjon om bosetting av flyktninger på Integrerings- og mangfolddirektoratets nettsider.

Vi satser på arbeid og utdanning

Asker kommune har et bredt tjenestetilbud og høy kompetanse innen bosetting og integrering av flyktninger. De fleste går ut i jobb eller utdanning etter fullført opplæring i introduksjonsprogrammet.

Vi samarbeider med lokalt næringsliv som gir muligheter for språkpraksis til alle flyktninger i introduksjonsprogram. 

Vil du vite mer?

På Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider, finner du oppdaterte tall og informasjon om integrering i Asker kommune.

Vi bosetter enslige mindreårige flyktninger

Barn og unge flyktninger som kommer alene til Asker, bor i bofellesskap, på hybel, i ordinære fosterhjem eller i familiehjem. Barna og ungdommene følges opp av kommunen, som hjelper til med bolig, skolegang og helseoppfølging.

Les mer om hvordan vi bistår enslige mindreårige flykninger