Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Næringslivet og bærekraft

FNs bærekrafts mål gir føringer for næringspolitikken

Utviklingen av Asker skal være bærekraftig. En bærekraftig utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. For at utviklingen skal være bærekraftig må den ivaretas for både miljø, økonomi og sosiale forhold.

Asker kommune legger FNs bærekraftsmål til grunn for all planlegging og med hovedfokus på 6 prioriterte områder.

For å sikre helhetlig planlegging og effektiv styring i tråd med FNs bærekraftmål, vil også Temaplanen for næring bygges opp med samme helhetlig og gjennomgående målstruktur basert på de seks satsingsområdene. Dette skal gi en rød tråd fra overordnende mål i kommuneplanen og til de enkelte temaplanene.

Asker kommune har et stort potensial for en bærekraftig, miljøvennlig, kunnskapsbasert næringsutvikling. Med en helhetlig næringspolitisk strategi er det mulig å skape synergier mellom ulike næringsklynger i den nye kommunen. Videre vil en helhetlig areal-, bolig- og næringspolitikk kunne redusere transportbehovet, ved at arbeidsplassene gjøres kortreiste.