Konsekvenser ved brudd på regelverket

System for prikkbelastning ved brudd på alkoholloven ved salgs- og skjenkesteder.

Fra 1.1.2016 ble det innført et nasjonalt system for prikkbelastning til bruk der kommunen avdekker brudd på alkoholloven ved salgs- og skjenkekontroller. Fullstendig lovverk om dette finnes på Lovdata.

Skjenkebevillinger skal inndras for en uke hvis et bevillingssted får 12 prikker i løpet av to år. Tiden regnes fra bruddet fant sted. Det er ikke salgs- og skjenkekontrollørene som ilegger prikkene når de er ute på kontroll, prikkene ilegges i etterkant. Prikker skal forhåndsvarsles, slik at bevillingshaver kan uttale seg og prikkene kan påklages til fylkesmannen.

Hvilke steder som får prikker, hvorfor prikker tildeles og hvor mange, er offentlig informasjon. Kommunen kan gi færre prikker ved «helt spesielle og svært formildende omstendigheter», og kan også tildele flere prikker hvis det foreligger «svært skjerpende omstendigheter». I slike tilfeller kan også lengden på inndragningen økes.

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

 • salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år
 • brudd på bistandsplikten
 • brudd på kravet om forsvarlig drift
 • hindring av kommunal kontroll

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

 • salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler-skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler
 • brudd på salgs-, utlevering- og skjenketidsbestemmelsene
 • skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

 • det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver ikke sørger for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll-manglende levering av omsetningsoppgave, innen kommunens frist
 • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
 • brudd på kravet om styrer og stedfortreder
 • gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
 • gjentatt diskriminering

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

 • brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • brudd på regler om skjenkemengde
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet
 • brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • brudd på reklameforbudet
 • andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd