Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknadsskjemaet må du gi opplysninger om stedet, om eierforholdet og om hvem som skal være styrer og stedfortreder. 

Alle søknadene behandles etter alkoholloven

Krav til søker

Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha uklanderlig vandel i forhold til:

 • alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Krav til styrer og stedfortreder

Styrer og stedfortreder må:

 • være 20 år og arbeide i virksomheten
 • ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven

Om søknaden

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Fra skjemaet må du laste opp digitale vedlegg. Søknadsskjemaet kan mellomlagres forutsatt at du er innlogget via ID-porten/Altinn. Da kan du senere gå tilbake og endre/ferdigstille søknaden før du sender den inn.

Disse vedleggene må legges ved søknaden:

 • Firmaattest
 • Skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende forhold
 • Målsatt tegning av utsalgsstedets publikumsareal
 • Leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreder tilknytning til virksomheten
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve
 • Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i henhold til Plan- og bygningsloven

Saksgang

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til høring til politiet, Kemnerkontoret, Skatteetaten, Psykisk helse- og rustjenester og Plan- og bygningsavdelingen.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.

Endringer i driften

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonsept
 • endring av eierforhold

Kommunen kan da enten godkjenne endringene eller kreve at du søker ny salgsbevilling. Les mer om endringer i salgsbevilling.