Salgsbevilling for alkohol

Butikker som skal selge alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol, må søke om salgsbevilling. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få slik salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknadsskjemaet må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

  • Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse over virksomheten (for eksempel medeiere) må ha uklanderlig vandel.
  • styrer og stedfortreder skal være over 20 år, være ansatt på stedet og ha bestått kunnskapsprøve.

Alle søknadene behandles etter alkoholloven

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Fra skjemaet må du laste opp digitale vedlegg. Søknadsskjemaet kan mellomlagres forutsatt at du er innlogget via ID-porten/Altinn. Da kan du senere gå tilbake og endre/ferdigstille søknaden før du sender den inn.

Vedlegg til søknaden

  • Firmaattest
  • Skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende forhold
  • Målsatt tegning av utsalgsstedets publikumsareal
  • Leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
  • Dokumentasjon på styrers og stedfortreder tilknytning til virksomheten
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve
  • Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i henhold til Plan- og bygningsloven

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til høring til politiet, Kemnerkontoret, Skatteetaten, Psykisk helse- og rustjenester og Plan- og bygningsavdelingen.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.