Asker kommunes næringslivsutviklingsfond

Kort fortalt

Næringsutviklingsfondet skal fremme innovasjon og/eller omstilling i Asker-samfunnet.

Om fondets formål

Fondet skal rette seg inn mot de innsatsområdene Asker kommune har vedtatt for næringsutviklingen og som ligger i temaplan næring. Å styrke utviklingen i retning sirkulærøkonomi er et viktig element.

Fondets hovedmål er å bidra til flere lokale arbeidsplasser i Asker kommune gjennom å fremme etablering av ny virksomhet og/eller videreutvikle eksisterende bedrifter.

Tildelinger fra fondet skal være utløsende for annen tilleggsfinansiering fra virkemiddelapparatet eller det private næringsliv og omvendt.

Hovedprinsipper for tildeling fra fondet

 • Tiltaket må være til innovasjon og/eller omstilling
 • Tiltaket må bidra til at det skapes flere lokale arbeidsplasser og at Asker-samfunnet utvikler seg i bærekraftig retning
 • Søker må være AS (eller enkeltpersonsforetak hvis søker er innen landbruk) og ha hovedvirksomhet i Asker
 • Minste søknadsbeløp er kr. 100.000,- Maksimalt tildelingsbeløp er kr. 1. million per år.
 • Kommunens bidrag skal være utløsende for annen tilleggsfinansiering og omvendt.
 • Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 %, og aldri overskride 75 %.
 • Det kan ikke gis utviklingsmidler til gjeldssanering, drift eller til kommunale oppgaver.
 • Det kan ikke gis fondsmidler til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter.
 • Innvilgede søknader faller innenfor regelen om bagatellmessig støtte.
 • Det stilles krav om rapportering på regnskap og oppnådde resultater.
 • For å bistå i tildelingsprosessen etableres en rådgivende ekstern jury.
 • Årlig tilskudd til næringsutviklingsfondet fastsettes gjennom behandling av økonomi- og handlingsprogram.
 • I utgangspunktet legges det opp til at det skal være to søknadsfrister i året.

Om søknaden

Tildelinger fra Asker kommunes næringsutviklingsfond er tenkt utlyst to ganger årlig.

Ved spesielle anledninger vil fondet kunne bli utlyst flere ganger årlig, eller utlysingstidspunktet kan forskyves for å oppnå skjønnsmessige effekter.

Søknadsfrister 2024: 1. februar og 1. september

Søk her

Statutter