Tilskuddsordning for organisert nærings- og stedsutvikling

Formål

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til samskaping rundt tettstedsutvikling, flere arbeidsplasser, økt verdiskapning for næringslivet og økt attraktivitet til Asker som sted å bo og besøke.

Hvem kan søke

Registrerte foretak med hovedvirksomhet i Asker kan søke tilskudd.

Hva kan det søkes til

  • Det kan søkes om tilskudd til arrangementer, tiltak og prosjekter som gir effekter for flest mulig; innbyggere, besøkende, øvrig næringsliv prioriteres.
  • Tiltaket må innholdsmessig være innenfor gjeldende innsatsområder for næringsutvikling i Asker, som vist i Temaplan Næring.
  • Tiltaket skal direkte eller indirekte bidra til økt næringsattraktivitet og flere arbeidsplasser i Asker

Om søknaden

Søknaden skal som minimum inneholde en beskrivelse av:

  • hva det søkes om
  • hvorfor - prosjektmål
  • budsjett, finansiering og hvilke effekter dette kan gi for lokal næringsutvikling

Maksimalbeløp det kan søkes om er kr. 300 000.-

Søknadsfrist for næringstilskudd til Asker kommune utlyses normalt to ganger i året, 1. februar og 1. september. Ved særlige grunner kan tildeling av midler skje etter søknad med kortere frist gjennom året.

Søk midler her

Saksbehandling, utbetaling og rapportering

Kommunes næringsavdeling gjør vurdering av tilskudd ut fra kriteriene - ved behov kan det brukes rådgivende ekstern fagjury.

Utbetaling av innvilget beløp skjer når søknaden vurderes og vedtak fattes.  Det forutsettes levert inn sluttrapport tilknyttet den søkte aktivitet/prosjekt.

Informasjon om hvilke organisasjoner/nettverk/bedrifter som får innvilget søknader og beløp vil kunne offentliggjøres. Søker må være innforstått med dette.

Det kreves rapport i etterkant om bruken av innvilget tilskudd.

Asker kommune kan kreve helt eller delvis tilbakebetaling dersom støttebeløpet ikke er benyttet etter forutsetningene.

Vedtak, lovbestemmelser og klagerett

Forutsetninger for å motta næringstilskudd er at tildelte midler ikke benyttes i strid med nasjonale og internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør av annen næringsvirksomhet.

Behandlingen foregår i samsvar med forvaltnings- og offentlighetsloven, samt lov om offentlig støtte, EØS-avtalens regler om offentlig støtte artikkel 61, og lov om offentlige anskaffelser.

Regler om bagatellmessig støtte med maksimum 200 000 Euro over tre år til samme tiltak kommer således til anvendelse.

Saksbehandlingen gjennomføres i henhold til forvaltningsloven, og avgjørelsen av søknaden er et enkeltvedtak som det er klageadgang på.