Fisking og krepsing

Fiskeravgift og fiskekort

Det skal kun betales fiskeravgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag. Årsavgiften finner du på nettsidene til Miljødirektoratet.  Avgiften gjelder fra 1. januar til 31. desember. For vannene i Asker, med unntak av Sandungen-området (Store og Lille Sandungen, Damvann og Øyvann), må det ikke løses lokalt fiskekort. 

Barn og unge under 16 år skal heller ikke betale fiskeravgift.

Årskort for fiske i Sandungen-området (Store og Lille Sandungen, Damvann og Øyvann) selges av Asker Jeger og Fiskerforening.

Regler for fiske etter anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye)

I Askerelva og Neselva er det tillatt å fiske hvis man følger regler og tidsperioder forklart på Asker JFFs sider. I øvrige vassdrag er fiske etter innlandsfisk og anadrom laksefisk ikke tillatt i den delen av vassdraget som fører anadrom laksefisk. Husk fredningstiden i elver og bekker i hele oktober!

Fiske i sjøen

Kysttorsken er fredet i Oslofjorden hele året. Hvis du likevel skulle få torsk når du fisker, må du ta den forsiktig av kroken og slippe den tilbake i sjøen. Se Plakat for kysttorskvern på flere språk.

Forøvrig er fritidsfiske i sjøen fritt, og man kan fiske uten grunneieres tillatelse. Dette gjelder også laksefiske med stang, men det stilles krav om at fisket må skje minst 100 meter fra elveutløpet i fredningstiden for det enkelte vassdrag.

Det frie fisket gjelder også fiske med faststående redskap. Et unntak fra fritt fiske er fiske med faststående redskap etter anadrome laksefisk. Her har grunneier eneretten. Som fritidsfisker kan du fiske i sjøen etter laksefisk med stang og håndsnøre hele året. Du kan ikke bruke mer enn to snører eller stenger per båt. 

Krepsing

Den som skal krepse må løse krepsekort. Dette kan kjøpes via Oslomarkas fiskeadministrasjon: Send en , eller kontakt dem via post på adressen: OFA, Sørkedalen 914, 0759 Oslo.  Du kan også ringe OFA på telefon: 400 06 768 eller sende en faks til: 23 22 43 16.

Krepsing i Sandungen bestyres av Asker Jeger og Fiskerforening som leier ut teiger. Krepsekort for Sandungen får du kjøpt hos Innbyggerservice.

  • Ferskvannskreps som er kortere enn 9,5 cm fra pannehornets spiss til enden av halen, skal settes ut igjen i vannet straks.
  • Død eller syk kreps, krepseavfall eller lignende må ikke kastes ut i vassdrag.
  • Brukt krepseredskap skal desinfiseres eller tørkes helt før ny sesong eller før bruk på ny lokalitet.
  • Miljødirektoratets sider om Jakt og fiske.