Reglement for drift av havnene i Asker

Asker kommunes forslag til reglement for drift av havnen. Til informasjon til kommunestyret.

Innhold

§1 Generelt

§2 Ansvar og ettersyn

§3 Søknad om fortøyningsplass

§4 Prioritering ved tildeling

§5 Forutsetninger for tildeling

§6 Avgifter

§7 Disposisjonsrett

§8 Informasjonsplikt

§9 Mislighold

§10 Oppsigelse

§11 Innskudd

§1 Generelt

 • Asker kommune fastsetter vedtekter for leieforhold og ordensreglement.
 • Driftsselskapet vil gjennom utstrakt samarbeid med Båtforeninger søke, etablere og bidra til et positivt maritimt miljø i havnene til beste for alle interessenter herunder fastboende, leietagere, næringsdrivende og besøkende
 • Alle leietagere plikter å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og regler for Asker kommune og etterkomme evt. pålegg.
 • Asker kommune merker alle plasser som er beregnet for utleie samt de plasser som er avsatt som gjesteplasser.
 • Fortøyningsplasser blir utleid i henhold til etablerte kategorier for utleie.
 • Oppankring og fortøyning kan kun skje på oppmerkede plasser.
 • Leietiden løper fra 01.04 og til og med 01.11. Utenfor denne perioden kan fartøy kun legges på anvist plass.

§2 Ansvar og ettersyn

 • Leietagere er pliktig å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter og regler for Asker kommune
 • Hver leietager har ansvar for egen båt og eventuelle skader som han/hun eller han/hennes båt måtte påføre havnen og/eller andre personers eiendom.
 • Leietager er ansvarlig for forsvarlig fortøyning av båt og sørge for at båten er utstyrt passende fendring. Evt. pålegg om utskifting og/eller forbedring av slikt utstyr må følges.
 • Asker kommune kan pålegge leietagere å benytte ensartet fortøyningsutstyr.

§3 Søknad om fortøyningsplass

 • Datert og underskrevet søknad om fortøyningsplass skal sendes til Asker kommune på de skjema som til enhver tid måtte være gjeldende.
 • Kvittering for mottatte søknader sammen med forventet ventetid og prioritering blir utsendt.
 • Søknader om bytte av fortøyningsplass kan sendes på forelagte skjema.

§4 Prioriteringer ved tildeling (prioritert rekkefølge)

 1. Fastboende med postnummer i Holmsbu/Rødtangen, Kana og Klokkarstua for Holmsbu havn – postnummer i Tofte og Filtvet for Filtvet havn.
 2. Hytte med eget gård/bruksnummer: Med postnummer i Holmsbu/Rødtangen, Kana og Klokkarstua for Holmsbu havn – postnummer i Tofte og Filtvet for Filtvet havn.
 3. Fastboende i Asker kommune
 4. Andre

§5 Forutsetning for tildeling

 • Ingen kan tildeles mer enn en fortøyningsplass
 • Den som tildeles fortøyningsplass må eie en båt. Dette må kunne dokumenteres.
 • Registreringsskjema må være innsendt.
 • Båten må være registrert i Båtregistret.

§6 Avgifter

Det skal innbetales et innskudd i henhold til den kategori leieforholdet måtte tilhøre. Innskuddet er ikke rentebærende. Innskuddet blir betalt ut 80 % av summen ved oppsigelse av plassen. For tidspunkt for utbetaling gjelder § 11.

Det svares en årlig avgift for fortøyningsplass i henhold til den kategori leieforholdet måtte tilhøre. Denne avgiften reguleres årlig.

Kategorier

Båter med bredde;

 1. Mindre enn 2 meter
 2. Mellom 2.01 og 2.40 meter
 3. Mellom 2.41 og 2.70 meter
 4. Mellom 2.71 og 2.90 meter
 5. Mellom 2.91 og 3.40 meter
 6. Mellom 3.41 og 4.00 meter
 7. over 4.01 meter

Det kan innvilges spesielle betingelser for fastboende ungdom under 18. år

Prisliste utarbeides årlig og vedlegges dette reglementet ved utsendelse til leietagere.

§7 Disposisjonsrett

 • Tildelt fortøyningsplass kan ikke tas i bruk før alle avgifter er innbetalt. Dette gjelder både innskudd og årlig leie.
 • Asker kommune kan disponere utleide fortøyningsplasser for utleie til gjester etter nærmere fastsatte regler i perioder hvor plass ikke benyttes av leietager.
 • Det er kun båt som er registrert på leietager som kan benytte tildelt fortøyningsplass.
 • Tildelte fortøyningsplass kan ikke benyttes til næringsvirksomhet uten spesiell avtale.
 • Driftsselskapet kan omdisponere fortøyningsplasser for optimal drift av havna.
 • Leietaker kan ikke framleie tildelt fortøyningsplass.
 • Overdragelse av fortøyningsplass til ektefelle eller til familie rett opp- eller nedstigende linje kan skje uten hensyn til ansiennitet/fortrinnsrett etter søknad til Asker kommune. Regler for tildeling må være oppfylt.
 • Fortøyningsplasser tildeles med løpende avtaler.

§8 Informasjonsplikt

 • Leietager plikter å gi opplysninger som Asker kommune måtte etterspørre i forbindelse med leieforholdet innenfor de frister som måtte framgå.
 • Endringer i forutsetninger for tildeling/leieforhold skal uten opphold meldes Asker kommune.

§9 Mislighold

 • Om uriktige opplysninger oppgis i forbindelse med leieforholdet kan leietagers rettigheter tapes og leieforholdet bli oppsagt med øyeblikkelig virkning.
 • Unnlatelse av å overholde økonomiske forpliktelser kan medføre tap av alle rettigheter til plass i havna.
 • Asker kommune kan for leietagers regning i misligholdstilfeller fjerne hans fartøy og/eller utstyr og fortøye det på et annet sted eller legge fartøyet på land.
 • Asker kommune kan holde tilbake fartøyet til alle omkostninger er dekket.
 • Utestående forpliktelser vil bli trukket fra evt. Innestående innskudd ved mislighold eller lignende.
 • Asker kommune kan for fartøy som ikke har fortøyningsplass fjerne hans fartøy og/eller utstyr og fortøye det på annet sted eller legge fartøyet på land i tilfelle havari i Asker kommune. Fartøyet kan holdes tilbake til alle omkostninger dekket.

§10 Oppsigelse

 • Dersom tildelt fortøyningsplass ikke benyttes to sammenhengende sesonger kan Driftsselskapet avslutte leieforholdet.
 • Leietager kan kun si opp leieforholdet skriftlig. Årsleie for inneværende sesong refunderes ikke.

§11 Innskudd

80 % av innbetalt innskudd betales ut ved oppsigelse.

Oppgjør finner sted ved ny leietakers overtagelse av båtplassen.

Om fortøyningsplass ikke er oppsagt innen 1. november før sesongstart refunderes ingen leie for dette året.