Statutter for tidligere Asker kommune for Tilgjengelighetsprisen

Formål

Asker kommunes tilgjengelighetspris tar sikte på å sette positivt fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vårt lokalsamfunn. 

Med funksjonshemming menes:

 • forflytningshemming
 • synshemming
 • hørselshemming
 • utviklingshemming
 • skjulte funksjonshemminger (som for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerte/lungelidelser, dysleksi, astma og allergi)

Hensikten er:

 • å skape engasjement og økt interesse for dette arbeidet
 • å gi honnør til den eller de som har lykkes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker kommune

Kriterier

Aktuelle kandidater skal ha bidratt vesentlig til: 

 • å bryte ned funksjonshemmende barrierer i vår kommune, i tråd med regjeringens strategi og målsetting om universell utforming av produkter, bygg og uteområder. Det vil si at all planlegging i utgangspunktet tar sikte på alle kommunens innbyggere.
 • å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i og beholde inntektsgivende arbeid
  å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv
 • å være tilgjengelig som et godt og spesielt medmenneske

Kandidater

Lag, forening, privatbedrift, offentlig instans, politisk parti og enkeltperson som har oppfylt et eller flere kriterier under punkt 2.

Prisens form

Prisen består av en plakett og et diplom.