Hurum Energi AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Distribusjon og omsetning av energi, direkte og/eller ved å delta i andre selskaper med andre aktører. HEV kan også delta i og utvikle beslektet virksomhet.

Selskapet skal videre sørge for sikker og rasjonell energiforsyning, skaffe til veie tilstrekkelig energi i HEVs forsyningsområde og arbeide for en god energiøkonomi.

Selskapets formål

Eie samtlige aksjer og forvalte eierskapet i Hurum Nett AS og Hurum Kraft AS. Selskapet kan også eie aksjer/andeler og forvalte eierskapet i andre selskaper, samt yte lån og stille sikkerhet for selskaper som konsernet har eierposisjon i. Videre kan selskapet eie og forvalte kraftrettigheter og fast eiendom.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting er, gjennom 100% eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil elektrisitetsforsyning.

Hurum Energi AS er morselskap for Hurum Kraft AS og Hurum Nett AS.

Konsernet distribuerer elektrisk kraft og selger tjenester til kunder i Hurum. Virksomheten driver samfunnskritiske installasjoner og samarbeider med offentlige instanser, næringsliv og private for å sikre et stabilt strømnett og sikre leveranser av energi.

Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker fire bærekraftsmål knyttet til innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimavirkningene samt samarbeid for å nå målene.

Kommunedirektøren legger til grunn at Hurum Energi AS er et rent kommersielt selskap.