Gjeldende kommuneplaner for Asker kommune

Kort fortalt

Arbeidet med ny kommuneplan er godt i gang. Før en ny kommuneplan er vedtatt for Asker kommune gjelder kommuneplanene for de tre tidligere kommunen Asker, Røyken og Hurum. 

Frem til ny kommuneplan er vedtatt gjelder de gamle kommuneplanene for hvert sitt område. Det kan ha blitt gjort endringer i temakartene. For oppdaterte kart, se Askerkart

Kommuneplan for tidligere Asker

Arealdel

Arealplankart

Boligkart

Bestemmelser og retningslinjer

Temakart for areal og transport

Temakart for støy

Temakart for kulturminner og kulturmiljø

Aktsomhetskart for kvikkleire og ras

Temakart for flomsoner, erosjon, flomveier, forsenkninger og stormflo

Samfunnsdel

Mål, strategier og handlingsdel

Revidert boligbyggeprogram for perioden 2018 - 2030

Prosess, bakgrunn og analyse

Kommuneplan for tidligere Røyken 

Arealdel

Arealplankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Retningslinjer og veiledning

Temakart, soner for differensiert bebyggelse 

Samfunnsdel

Samfunnsdelen 

Kommuneplan for tidligere Hurum

Arealdel

Arealplankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser og opplysninger

Samfunnsdel

Samfunnsdelen 

Ny kommuneplan er under utarbeidelse

Kommuneplan for Asker 2020 til 2032 er fremdeles under utarbeidelse, ved at arbeid med arealdelen fremdeles pågår. Her kan du lese mer: