Åstadlia 11, 13 og 15

Gårds- og bruksnummer: 38/640, 38/182, 38/564

Kommunens saksnummer: 20/2906

Forslagsstiller: Richard Zeiner-Gundersen

Plankonsulent: Lie Øyen Arkitekter AS

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 15.06.2021 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Åstadlia 11, 13 og 15.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 38/21. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvateren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 23.07.2021

 

Høring

Formannskapet har i møte 26.01.2021, sak 22/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Åstadlia 11, 13 og 15 legges ut på offentlig ettersyn  med følgende vedtak:

1.

Forslag til detaljregulering for Åstadlia 11, 13 og 15, Billingstad, datert 11.12.2020 vedtas sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10.

 

2.

Før annen gangs behandling skal det redegjøres for miljøkonsekvenser ved riving av eksisterende bygningsmasse.  Som en del av Kommunens oppfølging av bærekraftsmålene bør det blant annet vurderes gjenbruk av materialer, avfallsminimering og forsvarlig håndtering av farlig avfall.

 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av et rekkehus med 5 boenheter med private og felles uteoppholdsarealer og felles adkomst. Planen skal sikre gode adkomstforhold og parkeringsløsninger for bil og sykkel.

Frist for uttalelse er satt til 15.03.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 26.01.2021, se sak 22/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/2906.