Reguleringsplan for Åstadveien 1 - 3

Gårds- og bruksnummer: 38/41 med flere

Kommunens saksnummer: 21/2961

Forslagsstiller: Åstadveien Utvikling AS/Åstadveien ABC Utvikling AS

Plankonsulent: Dark Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler  Dark Arkitekter As  om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Åstadveien 1 - 3, gnr/bnr. 38/41 med flere.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan (2018-2030) avsatt til boligbebyggelse, forretninger og veg. Planområdet er i ny kommuneplan (2022-2034) foreslått avsatt til sentrumsformål, framtidig boligbebyggelse og baneformål. Hensikten med planarbeidet er å å tilrettelegge for bolig, samt forretningsareal og parkering under bakken. Det er forslag om boligbebyggelse i 2-5 etasjer. Billingstadveien planlegges opparbeidet til miljøgate. Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Varslingsbrev

Planinitiativ

Referat fra oppstartmøte

Frist for innspill er satt til 21.12.2021.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.