Reguleringsplan for Åstadveien 10 og 12

Gårds- og bruksnummer: 38/109 og 38/326

Kommunens saksnummer:  20/5400

Forslagsstiller: Sequoia Utvikling As

Plankonsulent: Fjord Arkitekter AS

 

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler  Fjord Arkitekter AS   om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Åstadveien 10 og 12, gårds- og bruksnummer 38/109 og 38/326.

Formålet med planarbeidet er at eiendommen skal reguleres til bebyggelse og anlegg, konsentrert småhusbebyggelse. Det er ønske om å bygge kjedede ene- og tomannsboliger og leilighetsbygg med total ca 19 enheter.

Varslingsannonse

Planavgrensning

Frist for innspill er satt til 22.06.2021.

Se varslingsannonse for ytterligere informasjon.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.