Reguleringsplan for Åstadveien 10 og 12

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler  Fjord Arkitekter AS   om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Åstadveien 10 og 12, gårds- og bruksnummer 38/109 og 38/326.

Bakgrunn og hensikt

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse. Det er ønske om å bygge tomannsboliger og leilighetsbygg med total ca 20 enheter. Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Varslingsannonse

Planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Spørsmål og merknader til planarbeidet  kan innen 05.09.2022 rettes til:

Håkon Mathias Jansen hos Fjord Arkitekter AS
E-post:
Telefon: 986 23 139 

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 38/109 og 38/326

Kommunens saksnummer:  20/5400

Forslagsstiller: Sequoia Utvikling As

Plankonsulent: Fjord Arkitekter AS