Reguleringsplan for Bakkenetunet

Gårds- og bruksnummer: 69/45 med flere

Kommunens saksnummer: 17/15819

Oppdragsgiver: Trysilhus Akershus AS

Forslagsstiller: Trysilhus Akershus AS/Plan23

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Bakkenetunet ble vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.2018.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak   (lenken går til kommunestyrets møte 11.12.2018, se sak 137/18.

Frist for evt. klage er 14.01.2019.

Historikk

Høring

Bygningsrådet har i møte 14.02.2018, sak 9/18, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Bakkenetunet ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 06.04.2018.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler  Elisabeth Hinteregger på telefon 901 41 532 eller .

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 17/15819.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 14.02.2018, se sak  9/18)

 Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmeside 05.01.2017.

Frist for innspill er 27.01.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.