Reguleringsplan for Bjerkåsholmen brygge

Varsel om oppstart

I henhold til §§ 12-3 og 12-8 varsler vi om oppstart av utbyggingsavtale og planarbeid for detaljregulering av Bjerkåsholmen Brygge med tilhørende vei, eiendommen gnr. 68 bnr. 451 m.fl. i Asker kommune. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jf pbl §§ 1-7 og 12-15 for ovennevnte område.

Kart over planområdet

Kart over planområdet

Bakgrunn og hensikt

Planforslagets intensjon er å legge til rette for boligbebyggelse og kyststi.

Planens avgrensning og vurdering av forskrift om konsekvensutredning

Planavgrensningen legges til grunn for planarbeidet.

Etter samråd med Asker kommune er det konkludert med at tiltaket ikke faller inn under KU-forskriften. Kommunen vurderer at tiltaket ikke vil få «vesentlige virkninger på miljø og samfunn» og at forskriftens vedlegg I eller vedlegg II ikke kommer til anvendelse.

Planbeskrivelsen vil i utdypende grad beskrive konsekvensene av en eventuell omdisponering av arealer avsatt til andre formål enn boligbebyggelse. Videre er det viktig å synligjøre hvordan barn- og unges interesser tilknyttet friområde/grønnstruktur ivaretas, jf. retningslinjer for barn og unges i planlegging. Eventuelle avbøtende tiltak som beskriver forbedringer, vil også være en viktig del av arbeidet. Kommunen vurderer at en detaljert beskrivelse av disse temaer, kombinert med illustrasjoner, kan være en erstatning for en mer omfattende konsekvensutredning.

Plandokumenter

Planinitiativ 

Varslingsbrev 

Referat oppstartsmøte

Innspill til planarbeidet

Dette varselet sendes til alle berørte og relevante offentlige myndigheter/etater. Innspill til planarbeidet kan sendes til Stein Halvorsen Arkitekter AS, Postboks 5095 Majorstuen, N-0301 Oslo, eller på e-post: .

Frist for merknader/uttalelser er satt til 29.04.2024.

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Stein Halvorsen Arkitekter AS v/Thea Platou per e-post: . E-post eller brev merkes med «Detaljregulering Bjerkåsholmen Brygge».

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 68/1, 68/387, 68/431, 68/404, 68/451

Kommunens saksnummer: 22/2439

Forslagsstiller: Bjerkåsholmen bolig AS

Plankonsulent: Stein Halvorsen Arkitekter AS