Reguleringsplan for gårds og bruksnummer 356/1 og del av 353/13 i Sætre

Varsel om oppstart

Asplan Viak As melder om oppstart av planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning for område BN3 og BN4, gbnr. 356/1 og del av 353/13 i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8.

Foreløpig planområde er på ca 291 daa og ligger på Sætre sør for E 134 ved utløpet av Oslofjordtunnelen. Området er i kommuneplan for Asker avsatt til næring- framtidig, grønnstruktur -framtidig og LNF.
Endelig avgrensning av planområdet vil bli gjort i planprosessen.

Bakgrunn og hensikt

Området består i dag av et skogområde med skog i ulik alder. Deler av området er i dag hogstflate. Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av områdene BN3 og BN4, samtidig som regulert gang- og sykkelvei ivaretas. Områdende ønskes utviklet til servicestasjon for fylling av drivstoff, lading av større kjøretøy mv., og til arealer for lager/logistikk med tilhørende kontorer

Spørsmål og merknader til planarbeidet og planprogram kan innen 06.09.2022 rettes til:  Asplan Viak AS v/Ingeborg Austreng, Moerveien 5, 1430 Ås, eller på e-post til

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 356/1, del av 353/13

Kommunens saksnummer: 22/654

Forslagsstiller: Orica Norway AS

Plankonsulent: Asplan Viak