Reguleringsplan for doktorhagen, Langsethveien 1

Varsel om oppstart

Arkitektkontoret Hauger AS varsler på vegne av Hurumhalvøya Boligutvikling AS om endring  av planområdet for planarbeidet med  detaljregulering for Doktorhagen, Langsethveien 1 med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8. 

Planområdet er på om lag 4,6 daa og er avsatt til eksisterende boligbebyggelse i gjeldende kommuneplanens arealdel for Hurum 2015-2027. Eiendommene er ikke regulert. Planavgrensningen er redusert i forhold til varsel om oppstart av planarbeid fra 2018.

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommene med gnr. 301 bnr. 37 og gnr. 301 bnr. 62 til boligformål og tilrettelegge for høyere utnyttelse med opp til 11 boliger. Ny bebyggelse er planlagt som leiligheter og rekkehus med to etasjer over terreng samt parkering i underetasje. Eksisterende hovedhus i Langsethveien 1 er planlagt bevart. Dette er en betydelig reduksjon av planarbeidets tidligere mål om utnyttelse og bygningshøyder.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 14. februar 2023 til:

Arkitektkontoret Hauger AS v/ Hannes Ertl
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
Tlf: 406 94 009
e-post:

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 301/37, 301/62

Kommunens saksnummer: 21/4046

Forslagsstiller: Hurumhalvøya boligutvikling AS

Plankonsulent: Arkitektkontoret Hauger AS