Reguleringsplan for Engebråten B4

Gårds- og bruksnummer: 241/222 med flere

Kommunens saksnummer: 20/4941

Forslagsstiller: OBOS Block Watne AS

Plankonsulent: Dark Arkitekter

 

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Dark Arkitekter, på vegne av OBOS block Watne AS, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Engebråten B4, gnr/bnr 241/222 med flere.

Hensikten med planen er å øke antall boenheter innenfor delfelt B4 i reguleringsplan for Engebråten, vedtatt 29.04.08. Det ønskes fremmet en reguleringsplan som innebærer etablering av ca 30 boenheter, i form av kjedede eneboliger og rekkehus.

Varslingsbrev

Kartutsnitt

Frist for innspill er satt til 16.03.2021.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/4941

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.