Reguleringsplan for ny Føyka barnehage

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 20.06.2023 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Føyka barnehage

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 44/23. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 30.07.2023

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 24.01.2023, sak 24/23, vedtatt at forslag til detaljregulering for ny Føyka barnehage legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for å erstatte eksisterende Føyka barnehage med en ny moderne og miljøvennlig barnehage med 6 avdelinger innenfor området som disponeres av barnehagen i dag. Eksisterende uteareal utvides sør- og østover innenfor Asker kommunes eiendom. Planen skal legge til rette for gode og varierte utearealer, trafikk og trafikksikkerhet og hensynta eksisterende forhold og strukturer.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 24.01.2023, se sak 24/23)

Frist for merknader er satt til 12.03.2023.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/783.

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Arkitektkontoret Gasa A/S på vegne av  av Asker kommune, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for ny Føyka barnehage, gbnr. 2/137 med flere.

Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 3 avdelingers barnehage fra 1969 med en ny 6 avdelingers barnehage på samme tomt, og utvide barnehagens uteoppholdsareal som følge av det økte antall barn.

Varslingsbrev

Varslingsannonse

Referat oppstartsmøte

Frist for innspill er satt til 08.03.2021

Se varslingsannonse/ brev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/783.

Nøkkelinformasjon:

Gårds- og bruksnummer: 2/137 med flere

Kommunens saksnummer: 20/783

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Arkitektkontoret Gasa A/S