Reguleringsplan for ny Føyka barnehage

Gards- og bruksnummer: 2/137 med flere

Kommunens saksnummer: 20/783

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Arkitektkontoret Gasa A/S

 

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Arkitektkontoret Gasa A/S på vegne av  av Asker kommune, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for ny Føyka barnehage, gbnr. 2/137 med flere.

Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 3 avdelingers barnehage fra 1969 med en ny 6 avdelingers barnehage på samme tomt, og utvide barnehagens uteoppholdsareal som følge av det økte antall barn.

Varslingsbrev

Varslingsannonse

Referat oppstartsmøte

Frist for innspill er satt til 08.03.2021

Se varslingsannonse/ brev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/783.