Reguleringsplan for fv 167 - kryssutbedring Bleikerveien/Røykenveien

Kommunens saksnummer: 21/2461

Forslagsstiller: Viken fylkeskommune

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler  Viken fylkeskommun om oppstart av planarbeid med detaljregulering for kryssutvbedring fv. 167 Bleikerveien/Røykenveien.

Formålet med planarbeidet er å bygge om det lysregulerte krysset mellom Bleikerveien og Røykenveien til rundkjøring. Ny løsning skal bedre framkommeligheten for gående og syklende gjennom krysset, og sikre framkommeligheten for utrykningskjøretøy og buss. Langs Bleikerveien nord skal det etableres sykkelvei med fortau på vestsiden og gang- og sykkelvei på østsiden. Det skal også beplantes i trafikkdeler og rabatter mellom kjørebanen og gang- og sykkelanleggene, for å gi gata og rundkjøringen et grønt preg. Planen vil medføre tilpasninger av private innkjørsler. 

Planområdet utløser ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning

Varslingsbrev

Innspill eller opplysninger til planarbeidet sendes skriftlig til Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Frist for innspill er satt til 08.12.2021. 

Innspillene merkes med: 2020/134396 - Merknad til varsel om planoppstart fv.167 Bleikerveien.

Det arrangeres digitalt informasjonsmøte 24.November kl. 19.00-20.30. Påmelding gjøres her: https://response.questback.com/ofk/ijuthfu0iu        eller via e-post til jennies@viken.no. Frist for påmelding er 23.11 kl. 12.