Reguleringsplan for fv 167 - kryssutbedring Bleikerveien/Røykenveien

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 09.05.2023 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for kryssutbedring Fv. 167 Bleikerveien og Røykenveien

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 27/23. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: post@asker.kommune.no.

Frist for evt. klage er 04.06.2023

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 23.08.2022, sak 166/22, vedtatt at forslag til detaljregulering for  kryssutbedring Fv. 167 Bleikerveien og Røykenveien legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med prosjektet er å legge til rette for gode løsninger for fotgjengere og syklister mellom Asker sentrum og Risenga-området. Krysset skal også ivareta fremkommeligheten for buss og utrykningskjøretøy. Det skal beplantes ved krysset, og mellom gaten og traseer for gående og syklende.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 23.08.2022, se sak 166/22)

Frist for merknader er satt til 20.10.2022.

Spørsmål  til saken kan sendes post@asker.kommune.no eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til post@asker.kommune.no.

Merknader/innspill  merkes med saksnummer 21/2461

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler Viken fylkeskommune om oppstart av planarbeid med detaljregulering for kryssutbedring fylkesvei 167 Bleikerveien/Røykenveien.

Formålet med planarbeidet er å bygge om det lysregulerte krysset mellom Bleikerveien og Røykenveien til rundkjøring. Ny løsning skal bedre framkommeligheten for gående og syklende gjennom krysset, og sikre framkommeligheten for utrykningskjøretøy og buss.

Langs Bleikerveien nord skal det etableres sykkelvei med fortau på vestsiden og gang- og sykkelvei på østsiden. Det skal også beplantes i trafikkdeler og rabatter mellom kjørebanen og gang- og sykkelanleggene, for å gi gata og rundkjøringen et grønt preg. Planen vil medføre tilpasninger av private innkjørsler.

Planområdet utløser ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning

Innspill eller opplysninger til planarbeidet sendes skriftlig til Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Frist for innspill er satt til 08.12.2021.

Innspillene merkes med: 2020/134396 - Merknad til varsel om planoppstart fylkesvei167 Bleikerveien.

Det arrangeres digitalt informasjonsmøte 24.November kl. 19.00-20.30. Påmelding gjøres her: https://response.questback.com/ofk/ijuthfu0iu eller via e-post til jennies@viken.no. Frist for påmelding er 23.11 kl. 12.

Nøkkelinformasjon

Kommunens saksnummer: 21/2461

Forslagsstiller: Viken Fylkeskommune

Plankonsulent: Norconsult AS