Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reguleringsplan for Fv 165 Slemmestadveien, Boligveien- Almedalsveien

Kommunens saksnummer: 20/6577

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Gottlieb Paludan Architects

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Gottlieb Paludan Architects A/S, på vegne av Asker kommune, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Fv. 165 Slemmestad, fra Almedalsveien til Boligveien.

Varslingsannonse

Referat fra oppstartsmøte

Frist for innspill er satt til 17.01.2021.

Se varslingsannonse for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/6577