Reguleringsplan for Fv 165 Slemmestadveien, Boligveien- Almedalsveien

Kommunens saksnummer: 20/6577

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Gottlieb Paludan Architects

Høring

Formannskapet har i møte 24.08.2021, sak 155/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Slemmestadveien Fv 165, Almedalsveien - Boligveien  legges ut på offentlig ettersyn, se  vedtak.

Planens hensikt er å innenfor premissene definert av eksisterende områderegulering for Slemmestad, styrke fremkommeligheten for kollektivtrafikk, gående og syklende på en trafikksikker måte.

Frist for uttalelse er satt til 22.10.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 24.08.2021, se sak 155/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon 66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Historikk:

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Gottlieb Paludan Architects A/S, på vegne av Asker kommune, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Fv. 165 Slemmestad, fra Almedalsveien til Boligveien.

Varslingsannonse

Referat fra oppstartsmøte

Frist for innspill er satt til 17.01.2021.

Se varslingsannonse for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/6577