Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reguleringsplan for gang/sykkelveibro Nesøya og Slependen

Gårds- og bruksnummer: 39/872 med flere

Kommunens saksnummer: 20/6385

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Feste Sør  AS

 

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler Feste Sør AS  om oppstart av planarbeid med detaljregulering for gang/sykkelveibro Nesøya - Slependen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere areal for gang- og sykkelbru ved siden av dagens bru mellom Slependen og Nesøya. Nødvendige arealer for god tilkopling til gang og sykkelveinettet på begge sider av brua skal også reguleres inn.

Varslingsannonse

Kartutsnitt

Frist for innspill er satt til 01.09.2021.

Se varslingsannonse for ytterligere informasjon.