Reguleringsplan for gang/sykkelveibro Nesøya og Slependen

Høring

Formannskapet har i møte 03.05.2022, sak 105/22, vedtatt at forslag til detaljregulering for gang og sykkelveibro Nesøya - Slependen legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en ny gang- og sykkelbru mellom Slependen og Nesøya, nord for dagens kjørebru.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 03.05.2022, se sak 105/22)

Frist for merknader er satt til 30.06.22.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/6385.

 

Historikk:

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler Feste Sør AS  om oppstart av planarbeid med detaljregulering for gang/sykkelveibro Nesøya - Slependen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere areal for gang- og sykkelbru ved siden av dagens bru mellom Slependen og Nesøya. Nødvendige arealer for god tilkopling til gang og sykkelveinettet på begge sider av brua skal også reguleres inn.

Varslingsannonse

Kartutsnitt

Frist for innspill er satt til 01.09.2021.

Se varslingsannonse for ytterligere informasjon.

 

Nøkkelinformasjon:

Gårds- og bruksnummer: 39/872 med flere

Kommunens saksnummer: 20/6385

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Feste Sør  AS