Reguleringsplan for Gleinåsen vest

Gårds- og bruksnummer.: 213 med flere

Kommunens saksnr.: 20/65 (tidligere saknr. 18/3643 i tidligere Røyken kommune)

Forslagsstiller: OBOS Block Watne As

Plankonsulent: Multiconsult Norge AS

Varsel om utvidet planområde

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonse ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 04.06.2020. 

Frist for merknader er 03.07.2020.

Varslingsbrev

Varslingskart

Innspill merkes med saksnr. 20/65.