Reguleringsplan for Halsåsen 12

Gårds- og bruksnummer:  40/583

Kommunens saksnummer:  20/161

Forslagsstiller: Nesøya Utvikling AS

Plankonsulent:  Gottlieb Paludan Architechts as

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 14.09.2021 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Halsåsen 12.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 56/21. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvateren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 28.10.2021.

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 15.12.2020, sak 262/20, vedtatt at forslag til detaljregulering for Halsåsen 12 legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende vedtak:

 

1.

Kommunen vedtar privat forslag til detaljregulering for Halsåsen 12, som vist på plankart og bestemmelser, datert 28.10.2020, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-1

2.

Bygningsmassen på Bygg B og C senkes slik at plan første etasje ikke overstiger 1 meter over kotehøyde for noen del av dagens vei forbi prosjektet. Dette vil dempe virkningen av byggene på eksisterende bygg.

3.

Tårnbygg fjernes i sin helhet, for å dempe fjernvirkningen. Kotehøyden på bygg D skal være k+39

4.

Det skal fremlegges illustrasjoner som på en bedre og mer presis måte viser byggenes virkning både i terrenget og mot naboer

5.

Før annengangs behandling utarbeides også en redegjørelse for hvorledes overvann kan fordrøyes innen tomtegrensene, inkludert bruk av takflatene

Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse og allment tilgjengelig tursti på eiendommen, gbnr.: 40/583, med god terreng- og landskapstilpasning. I utforming av utearealene skal det legges til rette for fremkommelighet for allmennheten gjennom planområdet.

Frist for uttalelse er satt til 15.02.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 15.12.2020, se sak 262/20)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/161.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 07.09.2018.

Frist for innspill er 05.10.2018.

Varslingsbrev

Skisse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.