Reguleringsplan for Hjørnetomten II, Heggedal sentrum

Gårds- og bruksnummer: 79/36 med flere

Kommunens saksnummer: 20/230

Forslagsstiller: Tandberg Eiendom

Plankonsulent: Vigsnæs + Kosberg Arkitekter AS

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 15.06.2021 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for hjørnetomten II, Heggedal sentrum.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 39/21. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvateren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 23.07.2021

Høring

Formannskapet har i møte 26.01.2021, sak 20/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Hjørnetomten II, Heggedal sentrum legges ut på offentlig ettersyn  med følgende vedtak:

Kommunen vedtar forslag til detaljplan for Hjørnetomten II, Heggedal sentrum, datert 18. desember 2020, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en helhetlig utvikling innenfor planområdet i tråd med overordnede planer for Heggedal sentrum og kommuneplanens arealdel.

Frist for uttalelse er satt til 15.03.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 26.01.2021, se sak 20/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/230