Reguleringsplan for Holmquistveien 4

Gårds- og bruksnummer: 28/199

Kommunens saksnummer: 20/4983

Plankonsulent: Boxs Arkitektstudio

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler  Boxs Arkitektstudio  om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Holmquistveien 4, gbnr. 28/199.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til boligformål konsentrert bebyggelse (lavblokk/leiligheter/ulike størrelser/vurderer boformer for eldre) med tilhørende garasjeanlegg under terreng.

Frist for innspill er satt til 28.06.2021.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.