Reguleringsplan for Holmquistveien 4

Gårds- og bruksnummer: 28/199

Kommunens saksnummer: 20/4983

Plankonsulent: Boxs Arkitektstudio

 

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler  Boxs Arkitektstudio  om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Holmquistveien 4, gbnr. 28/199.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til boligformål konsentrert bebyggelse (lavblokk/leiligheter/ulike størrelser/vurderer boformer for eldre) med tilhørende garasjeanlegg under terreng.

Varslingsannonse

Frist for innspill er satt til 28.06.2021.

Se varslingsannonse for ytterligere informasjon.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.