Høn - Landås felt H5

Varsel om oppstart

I henhold til §§ 12-8 varsler Lala Tøyen AS om oppstart av detaljregulering for Høn - Landås delfelt H5.

Bakgrunn og hensikt

Planområdet er allerede regulert til boligformål, grønnstruktur og samferdselsanlegg (veiarealer, gang- og sykkelvei mm.) i Områderegulering for Høn-Landås. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere felt H5 som grunnlag for å kunne bygge boliger og bofellesskap. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning §§ 6 b og 8 a. Dette begrunnes med at det konkrete tiltaket allerede er konsekvensutredet i Områderegulering for Høn-Landås og planen samsvarer med områdereguleringen og med kommuneplanen.

Plandokumenter

Planinitiativ 

Planavgrensning

Varslingsbrev 

Illustrasjonsvedlegg

Referat oppstartsmøte

 

Innspill til planarbeidet

Dette varselet sendes til alle berørte og relevante offentlige myndigheter/etater. Innspill til planarbeidet kan sendes til Lala Tøyen AS v/Kristina Grøndahl, Trondheimsveien 37, 0560 Oslo eller e-post  

Frist for merknader/uttalelser er satt til 02.05.2024.

Forslagsstiller vil være tilgjengelige på tomten for å besvare spørsmål om planarbeidet og komme i kontakt med nærmiljøet mandag 15. april kl. 17.00-19.00. Se etter OBOS-teltet ved Folabruveien, syd for jernbanekulverten. Vel møtt!

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Kristina Grøndahl per e-post:

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 24/274, 24/245, 24/107

Kommunens saksnummer: 23/953

Forslagsstiller: Obos Nye Hjem AS

Plankonsulent: Lala Tøyen AS