Reguleringsplan for Hovtun

Gårds- og bruksnummer: 360/1 mfl.

Kommunens saksnummer: 20/87

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Norconsult AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan for Hovtun  ble vedtatt av kommunestyret i møte 07.04.2020, sak 17/20.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 18.05.2020.