Reguleringsplan for Hvalstad skole

Gårds- og bruksnummer: 33/69

Kommunens saksnummer: 20/798

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Arkitektkontoret Gasa AS

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 14.06.2022 vedtatt følgende reguleringsplan:

  • Detaljregulering for Hvalstad skole.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 73/22. 

Plankart, sist revidert 07.04.2022

Reguleringsbestemmelser, sist revidert 05.05.2022

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 18.07.2022

 

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 09.11.2021, sak 218/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Hvalstad skole legges ut på offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. Eksisterende bekk, kantsone, andre naturkvaliteter og biologisk mangfold skal bevares.

Frist for uttalelse er satt til 05.01.2022.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 09.11.2021, se sak 218/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til et av innbyggertogene 66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .