Reguleringsplan for Hvalstad skole

Gårds- og bruksnummer: 33/69

Kommunens saksnummer: 20/798

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Arkitektkontoret Gasa AS

 

Høring

Formannskapet har i møte 09.11.2021, sak 218/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Hvalstad skole legges ut på offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. Eksisterende bekk, kantsone, andre naturkvaliteter og biologisk mangfold skal bevares.

Frist for uttalelse er satt til 05.01.2022.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 09.11.2021, se sak 218/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .