Reguleringsplan for Kirkeveien 185

Gårds- og bruksnummer:  3/67

Kommunens saksnummer: 17/14330

Tiltakshaver:  Kirkeveien 185 AS

Forslagsstiller:  A-Lab AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  Kirkeveien 185 ble vedtatt av kommunestyret i møte 10.12.2019.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politiks møtekalender.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .

Frist for evt. klage er 06.02.2020.