Reguleringsplan for Kirkeveien 226

Varsel om oppstart

Tag Arkitekter AS melder om oppstart av planarbeid for  detaljregulering  for Kirkeveien 226 med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8.

Planområdet er på ca. 5 daa og grenser mot eksisterende sentrumskjerne, vest for Asker sentrum. Utbyggingsområdet omfatter gnr./bnr. 50/201, 50/179 og deler av 50/122, hvorav arealet innenfor eiendommene er 4,3 daa.

Planområdet er en del av Områdereguleringsplanen Føyka-Elvely (2017), navngitt felt E3, og regulert med sentrumsformål, som åpner for næring og bolig. Detaljreguleringen Kirkeveien 226, vil forholde seg til utnyttelse og maks etasjer satt i områdeplanen for Føyka-Elvely.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 03.08.2022 rettes til:  Tag Arkitekter AS v/Katharina Solnørdal, Osterhaus gate 27, 0183 Oslo,
og/eller e‐post:

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 50/21, 50/179, 50/122

Kommunens saksnummer: 21/2005

Forslagsstiller: Fredensborg Bolig AS og Sameiet Lenken

Plankonsulent: Tag Arkitekter