Kjonebråten

  • Gårds- og bruksnummer: 6/64, 6/23
  • Kommunens saksnummer: 15/9796
  • Forslagsstiller: Kjonebråten Utvikling v/Hille Melbye Arkitekter AS

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 28.01.2020, sak 6/20,  vedtatt reguleringsplan for Kjonebråten.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Saksfremlegg/vedlegg og saksprotokoll i sak 6/20 finner du under den politiske møtekalenderen på kommunens nettside.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Frist for evt. klage er 13.03.2020.

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-post: .