Kutangen og Tåjeodden

Høring

Formannskapet har i møte 03.05.2022, sak 104/22, vedtatt at forslag til detaljregulering for park og kyststi langs Tåjeodden og Kutangen, inkludert utfylling i sjø legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Planens hensikt er å tilrettelegge for kystnært rekreasjons- og friområde med kyststi som del av områdesatsning i Slemmestad med:

  • Sammenhengende kyststi
  • Universelt utformet turvei på Tåjeodden
  • Bademuligheter
  • Lek og aktiviteter for alle aldersgrupper
  • Stabilisere Tåjeodden
  • Avbøte på forurensning og erosjon

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 03.05.2022, se sak 104/22)

NB; Det ble oppdaget at det var en uoverensstemmelse mellom forkortelsene av feltnavnene i kart og bestemmelser. Vedlagt ligger et oppdatert kart hvor de forkortede feltnavnene er oppdatert til å stemme overens med planbestemmelsene.

Oppdatert plankart

Frist for merknader er satt til 30.06.22.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/4877.

Historikk

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Gottlieb Paludan Architects A/S, på vegne av Asker kommune, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for kyststi og park og motfylling i sjø ved Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad, gnr/bnr 238/162 med flere.

Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for grønne og sjønære rekreasjons- og friområder med kyststi og park som kobles til de fremtidige utviklingsplanene for Slemmestad. For å få til dette må gammel industrivirksomhet (deponi) tildekkes og området må stabiliseres med en motfylling i sjø.

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

Frist for innspill er satt til 9.12.2020.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnummer. 20/4877

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 238/162 med flere

Kommunens saksnummer: 20/4877

Tiltakshaver: Asker kommune, prosjekt og utvikling

Plankonsulent: Gottlieb Paludan Architects