Reguleringsplan for Landås øst og deler av Landås vest

Høring

Formannskapet har i møte 29.03.2022, sak 68/22, vedtatt at forslag til detaljregulering for Landås øst og deler av Landås vest legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere felt L3-L6 iht. § 5.2.1, krav
til detaljreguleringsplan, i Områdereguleringsplan for Høn-Landås
(Områdeplanen), samt tilhørende fellesarealer og infrastruktur iht. krav om
helhetlig planlegging, jfr. § 5.2.2, Avgrensning av nye reguleringsplaner
innenfor området, i Områdeplanen.

Planområdet er allerede regulert til boligformål, samt fellesarealer og infrastruktur i tilknytting til boligformål (veiarealer, gang- og sykkel veier, grøntarealer mm.) i Områdeplanen

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 29.03.2022, se sak 68/22)

Frist for merknader er satt til 15.06.22.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/190.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 2/342 med flere

Kommunens saksnummer: 20/190

Forslagsstiller: Selvaag Bolig Landås AS

Plankonsulent: HRTB AS Arkitekter MNAL