Reguleringsplan for Linlandveien

Varsel om utvidet planavgrensning

1.2.3. Sivilarkitekter AS varsler i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 om utvidelse av planområdet for detaljregulering av Linlandveiområdet.

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med å utvide planområdet er å tilbakeføre gbnr. 71/38 (som nå er regulert til konsentrert boligformål) til LNF-område, og overføre de 5 boen hetene som er regulert til konsentrert bebyggelse på gbnr. 71/38 til gbnr. 71/63 + 41 + 32.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 10. mars 2023 til:

1.2.3. Sivilarkitekter AS, Strøket 1, 1383 Asker.
tlf. 91 60 58 92

E-post

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: deler av 71 og 72 med flere

Kommunens saksnummer: 20/187

Forslagsstiller: Even Evensen Invest AS

Plankonsulent: 1.2.3. Sivilarkitekter AS