Reguleringsplan for Linlandveien

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 07.05.2024 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for Linlandveien 

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 19/24. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 26.06.2024

Historikk

Offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 20.06.2023, sak 128/23, vedtatt at forslag til detaljregulering for  Linlandveien legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

  • Hensikten med reguleringsplanen er å
    Fastlegge rammene for utbygging av Felt B1, del av plan-id 164L  Linlandveiområdet, i henhold til planens krav til bebyggelsesplan (detaljregulering) for felt B1 etter §4.5.
  • Tilrettelegge for oppgradering av Linlandveien og en nedskalert oppgradering av krysset mellom Linlandveien og Slemmestadveien

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 20.06.2023, se sak 128/23)

Frist for merknader er satt til 11.09.2023.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader/innspill  merkes med saksnummer 20/187

Varsel om utvidet planavgrensning

1.2.3. Sivilarkitekter AS varsler i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 om utvidelse av planområdet for detaljregulering av Linlandveiområdet.

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med å utvide planområdet er å tilbakeføre gbnr. 71/38 (som nå er regulert til konsentrert boligformål) til LNF-område, og overføre de 5 boen hetene som er regulert til konsentrert bebyggelse på gbnr. 71/38 til gbnr. 71/63 + 41 + 32.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 10. mars 2023 til:

1.2.3. Sivilarkitekter AS, Strøket 1, 1383 Asker.
tlf. 91 60 58 92

E-post

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: deler av 71 og 72 med flere

Kommunens saksnummer: 20/187

Forslagsstiller: Even Evensen Invest AS

Plankonsulent: 1.2.3. Sivilarkitekter AS