Reguleringsplan for Markveien

  • Gårds- og bruksnummer: 70/105 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/2062 (tidligere saksnummer 11/1618)
  • Forslagsstiller: Asker kommune

Markveien, området

Status februar 2016

Hensikten med planarbeidet er å lage en områdereguleringsplan for felt A3 (ca 10 eneboliger), A4 (ca 20 konsentrert småhusbebyggelse), og A11 (blokk/småhusbebyggelse), samt legge føringer for boligfortetting i resterende boligområde. Avklaring og sikring av veiadkomst til området er også viktig premiss. Innenfor planområdet er det i dag 27 eksisterende boliger. 

Overordnede myndigheter har fremmet innsigelse til felt A11 i kommuneplanen. Saken er til behandling i departementet. Planarbeidet ligger i bero til departementets avgjørelse foreligger.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller e-post jorgen.tysseland@asker.kommune.no.

Tidligere informasjon og kunngjøringer

Varsel utvidelse - høring prinsippløsninger for veiatkomst

Bygningsrådet har i møte 7.11.2012 bedt om høring av to prinsippløsninger for veiatkomst til området. I denne sammenheng blir planområdet for Markveien-området utvidet.

Kart over planområdet
Kart som viser avgrensning av utvidelsen av planområdet.

Hensikten med utvidelsen er å komme fram til en løsning for veiatkomst til planområdet. Samtidig innlemmes kommuneplanens felt A18 i planområdet. 

Området som omfattes av utvidelsen, planlegges tilrettelagt for veiformål, konsentrert småhusbebyggelse – jf. kommuneplanens føringer for felt A18 (ca 25 «tilpassede boliger»), frittliggende småhusbebyggelse (stadfesting av eksisterende arealbruk), og eventuell grønnstruktur og turvei/lysløype.

Bygningsrådssak. To prinsippløsninger for veiatkomst.

Bygningsrådet behandlet 07.11.2012 en sak om prinsippløsning for framtidig veiatkomst til Markveien-området, der fem alternative prinsippløsninger ble vurdert nærmere. Mye taler for å la veiatkomst til Markveien-området gå via Høymyrmarka, og kommunen ønsker i denne sammenheng innspill til to alternative prinsippløsninger for veiatkomst: Høymyrmarka/Dalveien og lysløypealternativet.

Illustrasjon av trasé for alternativet Høymyrmarka/Dalveien
Alternativet Høymyrmarka/Dalveien 
- illustrasjon av trasé

llustrasjon av trasé for Lysløypealternativet
Lysløypealternativet 
- illustrasjon av trasé

For ytterligere informasjon om disse to alternative prinsippløsningene for veiatkomst, samt for veiskisser, vises til møtedokumentene til bygningsrådets møte 7.11.2012, spesielt saksfremlegg med vedleggene 1, 7 og 8, og protokoll.

Frist for innspill: 04.03.2013

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes sak 11/1618.

Lurer du på noe?

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Randi Nicolaisen på direkte telefon 66 76 80 77 eller e-post randi.nicolaisen@asker.kommune.no.

Saksbehandler kan også treffes på Servicetorget følgende dager:
- torsdag 24. januar 2013, kl 10.00 - 17.00
- mandag 25. februar 2013, kl 8.00 - 15.30

Varsel om oppstart

(Juni 2011)

Det er satt i gang utarbeidelse av forslag til områderegulering for Markveien, gbnr. 70/105 med fler. Det varsles samtidig om igangsatt arbeid med oppheving av plan 164c.

Store deler av planområdet er i dag uregulert og i kommuneplanen avsatt til henholdsvis nåværende boligområder og framtidige boligområder – felt A12 og A14. Mindre deler av planområdet er i kommuneplanen vist som henholdsvis næringsområde og som lnf-område. Innen planområdet er det i dag om lag 25 eksisterende boliger.

Hensikten med planarbeidet er å legge rammer for de to nye boligfeltene A12 og A14 i samsvar med kommuneplanens føringer, legge til rette for boligfortetting i eksisterende boligområder, bevare naturgitte verdier og kulturminner, samt å avklare og sikre veiatkomst til området. Reguleringsplanen antas å kunne gi rom for anslagsvis 50-60 nye boliger, fordelt på de to boligfeltene og som fortetting.

Det er utfordrende å finne en tilfredsstillende veiatkomst til området. Plan- og bygningsavdelingen ser grunner til å foreslå Markveien som framtidig atkomstvei. Men da det ikke er mulig å tilfredsstille vei- og gatenormalens føringer i dagens Markveien-trasé mellom Slemmestadveien og Bråtenveien, har kommunen tegnet ut alternativ veiføring for denne nederste delen av Markveien. Alternativet er vist på kartutsnittet som viser foreløpig avgrensning av planområdet (se lenke nedenfor). Det er ønskelig med innspill på alternativ veiføring.

Samtidig med planarbeidet, vil tilgrensende utparselleringsplan i vest, plan nr. 164c for del av Yggeseth gbnr 70/1, stadfestet 1944, bli foreslått opphevet og tilbakeført til landbruks-, natur- og friluftsområde, jf. arealformål i kommuneplanen.

Ved utsendelse av varsel inviterte kommunen til et åpent informasjonsmøte om planarbeidet. Dette ble avholdt på Vollen ungdomsskole tirsdag 21. juni 2011, kl 19-21. På møtet ble det redegjort for aktuelle temaer i planarbeidet, og det var anledning til å stille spørsmål og komme med synspunkter.
Presentasjonen vist på det åpne møtet. (ca 5,5 Mb)

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Randi Nicolaisen på direkte telefon 66 76 80 77 eller e-post randi.nicolaisen@asker.kommune.no.

Eventuelle innspill til planarbeidet kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no innen 1. september 2011. Innspill merkes S11/1618.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema ”Høringssvar ved offentlig høring”.

Kart som viser avgrensning av planområdet (ca 650 Kb)

Aktuelle dokumenter: